Εικόνα από Εμπορικό Δίκαιο (Α Έκδοση) 2017

Εμπορικό Δίκαιο (Α Έκδοση) 2017

Συγγραφέας: Γεώργιος Δ. Αργυρός
ISBN: 9789603591269
1. Ιστορική εξέλιξη 2. Έννοια και αντικείμενο του εμπορικού δικαίου 3. Πηγές του εμπορικού δικαίου 4. Η σχέση του Εμπορικού Δικαίου με το Αστικό Δίκαιο 5. Η διάρθρωση του εμπορικού δικαίου σε επί μέρους κλάδους
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Συγκεκριμένα, το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται στους παρακάτω τομείς:

* Στο Γενικό Μέρος, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις θεμελιώδεις ρυθμίσεις που αφορούν το καθεστώς των εμπορικών πράξεων, του εμπόρου και της οργάνωσης του εμπορικού επαγγέλματος. Επιπλέον, περιλαμβάνονται και οι βασικές διατάξεις που ρυθμίζουν τις ειδικές εμπορικές συμβάσεις της σύγχρονης οικονομίας.

* Στο Δίκαιο των Αξιογράφων, το οποίο ρυθμίζει μια κατηγορία ιδιόρρυθμων εγγράφων, που χρησιμοποιούνται στις εμπορικές συναλλακτικές σχέσεις ως μέσα πληρωμής, πίστωσης, ασφάλειας, κλπ.

* Στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το οποίο έχει ως σκοπό να διατηρεί την εύ-ρυθμη λειτουργία της αγοράς ως το μηχανισμό της βέλτιστης κατανομής των πόρων και να παρεμβαίνει διορθωτικά στην περίπτωση που προκληθούν ανωμαλίες σ’ αυτήν τη λειτουργία της, λόγω οιωνδήποτε τεχνητών επιδράσεων.

* Στο Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, του οποίου οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της «ασυμμετρίας» που υπάρχει στην αγορά μεταξύ του οικονομικού φορέα, από τη μια πλευρά, και του καταναλωτή, από την άλλη.

* Στο Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το οποίο περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν την έννοια και την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων μιας επιχείρησης, καθώς και της ευρεσιτεχνίας.

* Στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών, το οποίο ρυθμίζει τη σύσταση, λειτουργία και οργάνωση των φορέων της επιχειρηματικής δράσης.

* Στο Ασφαλιστικό Δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει την οικονομική δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση και κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων.

* Στο Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο, το οποίο περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των φορέων τους.

* Στο Πτωχευτικό Δίκαιο, το οποίο περιέχει ρυθμίσεις που αφορούν την εμπορική αφερεγγυότητα.

* Στο Ναυτικό Δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει κυρίως τις σχέσεις που δημιουργούνται από τη θαλάσσια εμπορία.

Στο παρόν βιβλίο αναλύονται κατά τρόπο συστηματικό οι σημαντικότερες έννοιες του Εμπορικού Δικαίου και ειδικότερα του Γενικού Μέρους, του Δικαίου του Ανταγωνισμού και της Προστασίας του Καταναλωτή, του Δικαίου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Δικαίου των Αξιογράφων, καθώς και του Δικαίου των Εμπορικών Εταιριών. Η επιλογή της ύλης δεν είναι αυθαίρετη, αλλά έχει ως βάση εκκίνησης την ιστορικότητα, που διακρίνει ιδιαίτερα το Γενικό Μέρος, τη συνάφεια που έχουν οι κλάδοι του εμπορικού δικαίου που αποτελούν το αντικείμενο αυτού του βιβλίου, και ιδιαίτερα του Δικαίου του Ανταγωνισμού, του Δικαίου της Προστασίας του Καταναλωτή και του Δικαίου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν ως επίκεντρο της ρυθμιστικής τους δράσης την αγορά και τέλος, τη γενική και οριζόντια μορφή των ρυθμίσεων.

Έτσι λοιπόν οι ενότητες στο βιβλίο διαρθρώνονται ως ακολούθως:

Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου, στο οποίο συζητείται το ρυθμιστικό πλαίσιο των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων, καθώς και των σημαντικότερων και σύγχρονων εμπορικών συμβάσεων. Στην δεύτερη ενότητα συζητούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα αξιόγραφα. Στην τρίτη ενότητα αναλύονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό – ελεύθερο και αθέμιτο. Στην τέταρτη ενότητα συζητείται όλο το πλέγμα των διατάξεων που αφορούν τη βιομηχανική ιδιοκτησία. Στην πέμπτη ενότητα εξετάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή και ειδικότερα τα διακριτικά γνωρίσματα και την ευρεσιτεχνία. Τέλος, στην έκτη ενότητα αναλύεται το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τις εμπορικές εταιρίες.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603591269
Εκδότης Μπένου
Έτος έκδοσης 2017