Εικόνα από Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδοση, 2017

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδοση, 2017

ISBN: 9789605687038
Ο Ν. 4364/2016, που ισχύει στην Ελλάδα από 1.1.2016, με την κατάργηση του παραδοσιακού Ν.Δ. 400/1970 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δεν αφορά μόνο στην εποπτεία επί των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά επεμβαίνει, χωρίς να έχει ενωσιακή υποχρέωση, και σε ζητήματα του συμβατικού ασφαλιστικού δικαίου, τροποποιώντας διατάξεις του Ν. 2496/1997 (Ασφ.Ν.) και του Κ.Ν. 489/1976.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Ο Ν. 4364/2016, που ισχύει στην Ελλάδα από 1.1.2016, με την κατάργηση του παραδοσιακού Ν.Δ. 400/1970 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δεν αφορά μόνο στην εποπτεία επί των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά επεμβαίνει, χωρίς να έχει ενωσιακή υποχρέωση, και σε ζητήματα του συμβατικού ασφαλιστικού δικαίου, τροποποιώντας διατάξεις του Ν. 2496/1997 (Ασφ.Ν.) και του Κ.Ν. 489/1976.
Όλα αυτά τα ζητήματα κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη συγγραφής μιας νέας αναθεωρημένης (ε΄) έκδοσης του παρόντος βιβλίου, στο οποίο, πέραν των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4364/2016 στη λειτουργία των ασφαλιστικών συμβάσεων, οι οποίες περιέχονται στα δύο πρώτα μέρη του βιβλίου, προστέθηκε ένα νέο Γ΄ ΜΕΡΟΣ για την ανάλυση του νέου νομικού πλαισίου εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με το καθεστώς του Ν. 4364/2016 και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητών.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605687038
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2017
Εξώφυλλο Μαλακό