Εικόνα από 4 Κώδικες (ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ) ΣΥΝ 43

4 Κώδικες (ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ) ΣΥΝ 43

Συγγραφέας: Καρατζά Λίλα
ISBN: 9789606220165
ΚΩΔΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Οι «4 Κώδικες συν 43» περιλαμβάνουν 47 βασικά νομοθετήματα που είναι ταξινομημένα σε 7 θεματικές ενότητες, Αστικό, Ποινικό, Δημόσιο, Ευρωπαϊκό, Εμπορικό, Εργατικό Δίκαιο και Διαμεσολάβηση, και ενημερωμένα μέχρι τον Ν 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄ 181/18.11.2019) και περιλαμβάνει τον νέο νόµο για τη Διαµεσολάβηση Ν 4640/2019.

Η ενότητα «Αστικό Δίκαιο» πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα συµπληρώθηκε και µε τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηµατολόγιο. Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται ο νέος Ποινικός Κώδικας, ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.

Στην ενότητα «Δηµόσιο Δίκαιο» περιλαµβάνονται το Αναθεωρηµένο Σύνταγµα, το ΠΔ 18/1989 για το Συµβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974).
Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαµβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), συµπληρωµένη και µε το 16ο Πρωτόκολλο.
Στην ενότητα «Εµπορικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται το Γενικό Μέρος του Εµπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εµπορικό Νόµο, ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-8) για τις Εµπορικές πράξεις και το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό εµπόριο], η Βιοµηχανική Ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την Ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα Σήµατα], το Δίκαιο του Ανταγωνισµού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον Αθέµιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-11) για τον Ελεύθερο ανταγωνισµό], η Προστασία του Καταναλωτή (Ν 2251/1994), το Δίκαιο των Εµπορικών Εταιριών [Ν 4548/2018 για τις ΑΕ, Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120) για τις ΙΚΕ και (άρθρα 249-294) για τις Προσωπικές εµπορικές εταιρίες, Ν 4601/2019 για τους Εταιρικούς Μετασχηµατισµούς], το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρα 85-116 Ν 4635/2019) και η Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων (άρθρα 1-9, 11, 12 Ν 4441/2016)], το Δίκαιο των Αξιογράφων [Ν 5325/1932 για τη Συναλλαγµατική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 (άρθρα 68-95) για τα Αξιόγραφα και Ν 5960/1933 για την Επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο [Ν 2496/1997 για την Ιδιωτική ασφάλιση και ΠΔ 237/1986 (άρθρα 1-37α) για την Ασφάλιση οχηµάτων], το Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν 3588/2007 και το ΠΔ 133/2016 για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας) και οι Εµπορικές Μισθώσεις (ΠΔ 34/1995).
Στην ενότητα «Εργατικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται 3 νοµοθετήµατα για την Καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την Απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την Απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την Απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών). Τέλος, στην ενότητα «Διαµεσολάβηση» περιλαµβάνεται ο Ν 4640/2019 για τη Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (άρθρα 1-31, 33, 44).

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606220165
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 2432