Εικόνα από 4 Κώδικες Συν 37

4 Κώδικες Συν 37

ISBN: 9789605626433
Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4423/2016
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182/27.9.2016) που μετέθεσε τον χρόνο έναρξης των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή αφερεγγυότητας για την 1.1.2017, την Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδας 100/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2550/18.8.2016) που αναθεώρησε τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης του ΠΔ 237/1986 από 1.1.2017, τον Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) που τροποποίησε τα άρθρα 147 ΚΠολΔ, 13, 292Β, 292Γ, 348Α, 348Β, 370Γ, 370Δ, 370Ε, 381Α, 381Β, 386Α ΠΚ και 282 ΚΠΔ, Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016) που τροποποίησε τα άρθρα 7α, 22α, 25, 39α, 43α, 43β, 43ββ, 107α, 109, 131, 135, 144, 145, 146 του ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ, τα άρθρα 10, 22 του Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ, τα άρθρα 69, 98 και 251, 267 του Ν 4072/2012 για τις ΙΚΕ και ΟΕ αντίστοιχα και το άρθρο 3ιγ του Ν 2251/1994 για την Προστασία Καταναλωτή, τον Ν 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016) που τροποποίησε τα άρθρα 2 και 2β του Ν 2308/1995 για το Κτηματολόγιο, τον Ν 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78/26.4.2016) που παρέτεινε την προθεσμία του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τον Ν 4381/2016 (ΦΕΚ Α΄ 70/20.4.2016) που τροποποίησε το άρθρο 2 του Ν 2308/1995 για το Κτηματολόγιο, τον Ν 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55/5.4.2016) που μετέβαλε την έναρξη ισχύος του άρθρου 170α του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν 3588/2007), τον Ν 4373/2016 (ΦΕΚ Α΄ 49/1.4.2016) που τροποποίησε το άρθρο 5 του ΠΔ 34/1995 για τις Εμπορικές Μισθώσεις, τον Ν 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016) που τροποποίησε το άρθρο 982 ΚΠολΔ, 83 ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) και 4γ του Ν 2251/1994 για την Προστασία Καταναλωτή, τον Ν 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016) που τροποποίησε το άρθρο 3 του ΚΔΔ (Ν 2690/1999), τον Ν 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016) που τροποποίησε το άρθρο 4 του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τον Ν 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016) που τροποποίησε το άρθρο 4θ του Ν 2251/1994 για την Προστασία Καταναλωτή, τα άρθρα 1, 6 και 8 του Ασφαλιστικού νόμου (Ν 2496/1997) και το άρθρο 20 του ΠΔ 237/1986 για την Ασφάλιση οχημάτων, τον Ν 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10/1.2.2016) που τροποποίησε το άρθρο 6 του Ν 2664/1998 για το Κτηματολόγιο, τον Ν 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016) που τροποποίησε το άρθρο 574 ΚΠΔ και τέλος τις ΥΑ Γ5γ/οικ. 25555, Γ5γ/οικ. 25558 (ΦΕΚ Β΄ 1108/19.4.2016) και Γ5γ/47895 (ΦΕΚ Β΄ 2969/31.12.2015) που προσέθεσαν ουσίες στον πίνακα Α΄ και Γ΄ αντίστοιχα του Ν 3459/2006 για τα Ναρκωτικά.Προηγήθηκαν οι Ν 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), Ν 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152/20.11.2015), Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015), Ν 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015), ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015, με έναρξη ισχύος από 1.1.2016, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις) ο οποίος τροποποίησε 319 άρθρα του ΚΠολΔ και 2 άρθρα του ΕισΝΚΠολΔ, ο Ν 4329/2015 (ΦΕΚ Α΄ 53/2.6.2015), η ΚΥΑ 70330οικ/2015 (ΦΕΚ Β΄1421/9.7.2015), ο Ν 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015), Ν 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44/29.4.2015), ο Ν 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015), Ν 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015) και ο Ν 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29/19.3.2015).Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη τα 41 βασικά νομοθετήματα που περιλαμβάνει το έργο έχει χωριστεί σε έξι διακριτές θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Δημόσιο, Ευρωπαϊκό, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο.Η ενότητα «Αστικό Δίκαιο» πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, συμπληρώθηκε με τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηματολόγιο.Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.Στην ενότητα «Δημόσιο Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Σύνταγμα, το ΠΔ 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974).Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαμβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).Στην ενότητα «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εμπορικό Νόμο και ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-3) για τις Εμπορικές πράξεις και για πρώτη φορά το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό εμπόριο], η Βιομηχανική ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα σήματα], το Δίκαιο του Ανταγωνισμού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον αθέμιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-5) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό], η Προστασία του καταναλωτή (Ν 2251/1994), το Δίκαιο των εμπορικών εταιριών [ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ, Ν 3190/1955 (άρθρα 1-61α) για τις ΕΠΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 249-270) για τις ΟΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 271-284) για τις ΕΕ και Ν 4072/2012 (άρθρα 285-292) για τις Αφανείς Εταιρίες], το Δίκαιο των αξιογράφων [Ν 5325/1932 για τη συναλλαγματική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 (άρθρα 68-95) για τα αξιόγραφα και Ν 5960/1933 για την επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο [Ν 2496/1997 για την ιδιωτική ασφάλιση και ΠΔ 237/1986 (άρθρα 1-37α) για την ασφάλιση οχημάτων], το Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν 3588/2007) και οι Εμπορικές Μισθώσεις (ΠΔ 34/1995).Τέλος, στην ενότητα «Εργατικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται 3 νομοθετήματα για την Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών)Στόχος μας είναι το έργο «4 Κώδικες συν 37», είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, να αποτελεί εγγύηση πλήρους και διαρκούς ενημέρωσης όλων των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει, ώστε να παραμένει πάντα ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605626433
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 2224