Εικόνα από Αειφορία και Εναλλακτικός Τουρισμός

Αειφορία και Εναλλακτικός Τουρισμός

ISBN: 9789603517740
Πλήθος παραδειγμάτων καλής πρακτικής στο χώρο της Αειφορίας και του Εναλλακτικού Τουρισμού. Αναλύονται οι επιπτώσεις των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στο περιβάλλον, στην επιχείρηση, στις τοπικές κοινωνίες και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα Τουριστικής Πολιτικής για μια δυναμική και ορθολογικότερη προσέγγιση του Τουρισμού.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή

1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αειφορία και Τουρισμός

2.0 Εισαγωγή 29
2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας 30
2.2 Ιστορική Αναδρομή 33
2.3 Ορισμός της Αειφόρου Ανάπτυξης 38
2.4 Αειφόρος Κοινωνία 44
2.5 Αειφόρος Τουρισμός 45
2.6 Προσεγγίσεις Αειφόρου Ανάπτυξης 47
2.7 Εργαλεία Μέτρησης της Αειφορίας 52
2.7.1 Μέτρηση της Φέρουσας Ικανότητας 53
2.7.2 Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 56

2.8 Δράσεις των Τουριστικών Επιχειρήσεων για την Προστασία
του Περιβάλλοντος 59
2.9 Δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) 60
2.10 Αειφορία στις Περιοχές της Υπαίθρου 62
2.11 Επίλογος 63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Βασικές Έννοιες και Χαρακτηριστικά
του Εναλλακτικού Τουρισμού

3.0 Εισαγωγή 67
3.1 Tουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων 68
3.2 Έννοια του Εναλλακτικού Τουρισμού 72
3.3 Μορφές Εναλλακτικού Τουρισμού 74
3.4 Μαζικός Έναντι Εναλλακτικού Τουρισμού 75
3.5 Προσδιοριστικά Χαρακτηριστικά του Εναλλακτικού Τουρισμού 77
3.5.1 Κίνητρα του εναλλακτικού τουρίστα 77
3.5.2 Εναλλακτικός προορισμός 83
3.5.3 Κλίμακα των επενδύσεων 86
3.5.4 Ενδογενής ανάπτυξη 89
3.6 Επίλογος 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Επιπτώσεις του Εναλλακτικού Τουρισμού

4.0 Εισαγωγή 93
4.1 Οικονομικές Επιπτώσεις 94
4.2 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 99
4.3 Κοινωνικο-πολιτιστικές Επιπτώσεις 112
4.4 Επίλογος 126

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Αγροτουρισμός

5.0 Εισαγωγή 127
5.1 Λόγοι Ανάπτυξης του Αγροτουρισμού 129
5.2 Εννοιολογική Προσέγγιση του Τουρισμού στον Αγροτικό Χώρο 133
5.3 Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του Αγροτουρισμού 138
5.3.1 Γεωγραφικός χώρος 138
5.3.2 Συμπληρωματικότητα 139
5.3.3 Προφίλ και δραστηριότητες του αγροτουρίστα 140
5.4 Μορφές Αγροτουρισμού 145
5.5 Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί 149
5.6 Αγροτικός Τουρισμός και Αγροτουρισμός σε Διάφορα Κράτη 152
5.7 Επίλογος 154

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Οικοτουρισμός

6.0 Εισαγωγή 155
6.1 Ιστορική Αναδρομή 157
6.2 Έννοια του Οικοτουρισμού 158
6.3 Τυπολογία των Οικοτουριστών 161
6.4 Οικοτουρισμός στην Ελλάδα 163
6.5 Επίλογος 166

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ορεινός Τουρισμός

7.0 Εισαγωγή 167
7.1 Ιστορική Εξέλιξη του Ορεινού Τουρισμού 169
7.2 Ορεινός Τουρισμός και Τουριστική Ανάπτυξη 173
7.3 Χειμερινός Αθλητικός Τουρισμός και Τουριστική Ανάπτυξη 175
7.3.1 Είδη χειμερινών παραθεριστικών θερέτρων 176
7.3.2 Διαφορές μεταξύ χειμερινών παραθεριστικών θερέτρων
και θερινών 177
7.3.2.1 Διαφορές ως προς το υπόδειγμα του κύκλου
ζωής τουριστικών προορισμών 178
7.4 Ορεινός και Χειμερινός Τουρισμός στην Ελλάδα 179
7.5 Επίλογος 191


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Διαχείριση και Πολιτική Πολιτιστικού Τουρισμού

8.0 Εισαγωγή 193
8.1 Πολιτική Συνεργασίας στη Διαχείριση του Πολιτιστικού
Τουρισμού 194
8.2 Πολιτιστικός Τουρισμός στην Ελλάδα - Πολιτικές
και Προβλήματα 197
8.3 Επίλογος 203

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Εναλλακτικός Τουρισμός - Κρατική Παρέμβαση,
Επιχειρηματικότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση

9.0 Εισαγωγή 205
9.1 Συνεισφορά του Κράτους στην Ανάπτυξη του Εναλλακτικού
Τουρισμού 206
9.2 Ιδιωτικές Πρωτοβουλίες στον Εναλλακτικό Τουρισμό 209
9.3 Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανάπτυξη
του Εναλλακτικού Τουρισμού 211
9.3.1 Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.) 211
9.3.2 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) 211
9.3.3 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG (2000-2006) 213
9.3.4 Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER 214
9.3.5 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 216
9.4 Επίλογος 220

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Ο Όρος “Αειφόρος Ανάπτυξη” στην Ελληνική Τουριστική Εκπαίδευση

10.0 Εισαγωγή 221
10.1 Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 223
10.2 Τουριστικά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα 226
10.3 Τι είναι η Αειφόρος Ανάπτυξη; 229
10.4 Μεθοδολογία 231
10.5 Ευρήματα 233
10.6 Συμπεράσματα 236

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Επίλογος - Συμπεράσματα

11.1 Προϋποθέσεις Ανάπτυξης του Εναλλακτικού Τουρισμού 240
11.2 Επίλυση των Προβλημάτων του Εναλλακτικού Τουρισμού 241
11.3 Εναλλακτικός Τουρισμός - Διέξοδος Αειφόρου Ανάπτυξης 243
11.4 Αναγκαιότητα για Τουριστικό Σχεδιασμό 244
11.5 Αναγκαιότητα για Κοινωνική Συμμετοχή 245
11.6 Αδυναμία Ανατροπής του Προτύπου του ΜαζικούΤουρισμού 247

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603517740
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2008
Σελίδες 338