Εικόνα από Αλγοριθμικός προγραμματισμός σε περιβάλλον με MATLAB

Αλγοριθμικός προγραμματισμός σε περιβάλλον με MATLAB

Συγγραφέας: Καλατζής Γιάννης
ISBN: 9789600806922
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μηχανικούς και φοιτητές πολυτεχνικών, θετικών και τεχνολογικών τμημάτων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για την εκμάθηση προγραμματισμού σε περιβάλλον MATLAB.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο περιέχει πλήρη και συνεκτική θεωρία των κλασικών στοιχείων προγραμματισμού, χωρίς καμία προαπαιτούμενη γνώση, η οποία συμπληρώνεται με μια ολοκληρωμένη συλλογή εργαστηριακών ασκήσεων. Η ανάπτυξη του κώδικα γίνεται με χρήση απλών αλγοριθμικών διαδικασιών και προγραμματιστικών δομών, κοινών σε όλες σχεδόν τις γλώσσες προγραμματισμού, με σκοπό την εκμάθηση του κλασικού προγραμματισμού μέσα από το εύχρηστο περιβάλλον του MATLAB.
Παράλληλα, σε ιδιαίτερα κεφάλαια αναπτύσσονται οι εξαιρετικά χρήσιμες και ευέλικτες δυνατότητες του MATLAB για χειρισμό πινάκων, γραφικών, εικόνων, συναρτήσεων και δομών δεδομένων, ώστε ο διδασκόμενος να εξοικειωθεί με ένα πολύ ισχυρό περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων για υλοποίηση αλγορίθμων, δημιουργίας μοντέλων και ανάλυσης δεδομένων.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με σύντομη ανάπτυξη ειδικών θεμάτων, όπως ο παράλληλος προγραμματισμός σε CPU και GPU, η αποσφαλμάτωση και βελτιστοποίηση κώδικα, η δημιουργία αυτόνομης εφαρμογής και εκτελέσιμων αρχείων, καθώς και συμβουλές για την εύκολη μετάβαση ενός προγραμματιστή από την C στο MATLAB. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΜΕΡΟΣ Α' - ΘΕΩΡΙΑ
1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1.1 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
1.2 Φυσική δομή Η/Υ: Υλικό (hardware)
1.3 Λειτουργία Η/Υ: Λογισμικό (software)
1.4 Δυαδικό σύστημα και συστήματα αρίθμησης άλλων βάσεων
1.5 Κωδικοποίηση χαρακτήρων σε αριθμούς: ASCII και Unicode
1.6 Οργάνωση αρχείων
Ερωτήσεις
Ασκήσεις
2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
2.1 Αλγόριθμοι
2.2 Γλώσσες προγραμματισμού
2.3 Δημιουργία ενός προγράμματος
Ερωτήσεις
Ασκήσεις
3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ MATLAB
3.1 Το περιβάλλον του MATLAB
3.2 Ο τρόπος λειτουργίας του MATLAB
3.3 Χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου
3.4 Συνοπτική παρουσίαση εντολών γενικής χρήσης του MATLAB: general
Ερωτήσεις
4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
4.1 Στοιχεία του κώδικα ενός προγράμματος
4.2 Μεταβλητές
4.3 Τελεστές και Πράξεις
4.4 Συνοπτική παρουσίαση τελεστών και ειδικών χαρακτήρων του MATLAB: ops
Ερωτήσεις
Ασκήσεις
5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
5.1 Γενικά
5.2 Εντολή ανάθεσης
5.3 Εντολές μορφοποίησης του Command Window
5.4 Εντολές μεταβλητών
5.5 Εντολές εισόδου δεδομένων από το πληκτρολόγιο
5.6 Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window)
Ερωτήσεις
Ασκήσεις
6 ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
6.1 Εντολή επιλογής IF
6.2 Εντολή επιλογής SWITCH
6.3 Συνοπτική παρουσίαση εντολών προγραμματισμού του MATLAB: lang
Ερωτήσεις
Ασκήσεις
7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΒΡΟΧΟΙ
7.1 Εντολή επανάληψης FOR
7.2 Εντολή επανάληψης WHILE
7.3 Εντολή διακοπής επαναληπτικού βρόχου: BREAK
7.4 Εντολή μετάβασης στην επόμενη επανάληψη βρόχου: CONTINUE
7.5 Συνοπτική παρουσίαση εντολών προγραμματισμού του MATLAB: lang
7.6 Μεταβλητές συγκεκριμένης χρήσης
7.7 Βασικά παραδείγματα εφαρμογής εντολών επιλογής και επανάληψης
Ερωτήσεις
Ασκήσεις
8 ΠΙΝΑΚΕΣ
8.1 Γενικά για τους πίνακες
8.2 Μονοδιάστατοι πίνακες
8.3 Δισδιάστατοι πίνακες
8.4 Συναρτήσεις πινάκων
8.5 Σύγκριση ισότητας πινάκων
8.6 Είσοδος πεδίων δομής σε συνάρτηση
8.7 Συνοπτική παρουσίαση απλών εντολών χειρισμού πινάκων του MATLAB: elmat
Ερωτήσεις
Ασκήσεις
9 ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ MATLAB
9.1 Τελεστής «'»
9.2 Τελεστής «:»
9.3 Αναφορά στα στοιχεία πίνακα με μοναδικό δείκτη
9.4 Χρήση του "end" ως τελικού δείκτη
9.5 Δημιουργία πινάκων με χρήση άλλων πινάκων
9.6 Εύρεση στοιχείων πίνακα υπό συνθήκες. Συνάρτηση find
9.7 Σύγκριση πινάκων και των στοιχείων τους
9.8 Συναρτήσεις ταξινόμησης πίνακα
9.9 Συναρτήσεις και τελεστές χειρισμού πινάκων
9.10 Αλγεβρικές πράξεις πινάκων
9.11 Στοιχείο-προς-στοιχείο πολλαπλασιαστικές πράξεις πινάκων στο MATLAB
9.12 Άμεση δημιουργία χρήσιμων πινάκων
9.13 Συναρτήσεις εύρεσης στατιστικών μεγεθών από τα στοιχεία ενός πίνακα
9.14 Αραιοί (sparse) πίνακες
9.15 Συνοπτική παρουσίαση εντολών και συναρτήσεων πινάκων και διαδικασιών γραμμικής άλγεβρας με το σύστημα βοηθείας του MATLAB: elmat και matfun
10 ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ
10.1 Ανάθεση τιμών συμβολοσειράς
10.2 Συναρτήσεις συμβολοσειρών
10.3 Συνοπτική παρουσίαση συναρτήσεων συμβολοσειρών του MATLAB: strfun
Ερωτήσεις
Ασκήσεις
11 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
11.1 Γενικά: functions και scripts στο MATLAB
11.2 Τοπικές μεταβλητές
11.3 Δημιουργία συνάρτησης
11.4 Κλήση συνάρτησης
11.5 Έξοδος από συνάρτηση (εντολή return)
11.6 Υποσυναρτήσεις
11.7 Σειρά αναζήτησης μιας συνάρτησης από το MATLAB
11.8 Δομή ενός αρχείου συνάρτησης
11.9 Πίνακας ή στοιχεία πίνακα ως ορίσματα εισόδου ή εξόδου συνάρτησης
11.10 Δομή ή πεδία δομής ως ορίσματα εισόδου ή εξόδου συνάρτησης
<span

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789600806922
Εκδότης Σιδέρης
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 512