Εικόνα από Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Συγγραφέας: Γεωργιάδου Μαίρη
ISBN: 9789605620004
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.2012) στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Ν 2882/2001), αλλά και η πλούσια νομολογιακή ύλη κατέστησαν αναγκαία την επανέκδοση του έργου "Αναγκαστική Απαλλοτρίωση". Βασικοί στόχοι του τροποποιητικού Ν 4070/2012 είναι αφενός η επίσπευση των διαδικασιών, ιδίως για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και την προώθηση της διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης, προκειμένου να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής των έργων, στα οποία συνήθως αποσκοπεί η απαλλοτρίωση και αφετέρου η προστασία του δημόσιου χρήματος, με τον εξορθολογισμό της διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης και την πληρέστερη υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, στην οποία συντελούν η σύνταξη και υποβολή αξιόπιστων τεχνικών εκθέσεων προς το δικαστήριο, από το προς τούτο αρμόδιο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Με το έργο "Αναγκαστική Απαλλοτρίωση" επιχειρείται η θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την κήρυξη, συντέλεση και άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, καθώς και κατά τη διαδικασία προσδιορισμού (οριστικού και προσωρινού) της αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σε συσχετισμό και με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν 2882/2001. Ειδικότερα, η σχετική ύλη του έργου "Αναγκαστική Απαλλοτρίωση" κατατάσσεται στις εξής θεματικές ενότητες: 1. Η ιδιοκτησία και οι περιορισμοί της. 2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση. 3. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 4. Η συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 5. Η αποζημίωση. 6. Η αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης. 7. Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης. 8. Η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής. 9. Η παραγραφή της αξίωσης αποζημίωσης. 10. Άρση - ανάκληση της απαλλοτρίωσης. 11. Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων (ρυμοτομικές, προσφυγικές, για αρχαιολογικούς σκοπούς, υπέρ της ΔΕΗ κ.ά.). 12. Μεταβατικό - διαχρονικό δίκαιο. Προς διευκόλυνση παρακολούθησης του έργου "Αναγκαστική Απαλλοτρίωση", η ύλη της κάθε ενότητας είναι ταξινομήμενη σε παραγράφους, σε καθεμία από τις οποίες σημειώνεται ο τίτλος του αντιμετωπιζόμενου θέματος. Στην αρχή του έργου "Αναγκαστική Απαλλοτρίωση" προτάσσεται ενοποιημένη η βιβλιογραφία, εκτός από την τελευταία ενότητα όπου λόγω των ειδικότερων περιπτώσεων που αντιμετωπίζονται, κρίθηκε απαραίτητη η ξεχωριστή μνεία της σχετικής βιβλιογραφίας. Επίσης, παρατίθεται πλήρες το κείμενο του Ν 2882/2001 ενημερωμένο πλήρως, έως την τελευταία τροποποίησή του με το Ν 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 83/10.4.2012). Το έργο "Αναγκαστική Απαλλοτρίωση" ολοκληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα δικογράφων που καλύπτουν τις απαραίτητες ενέργειες που ακολουθούνται στα πλαίσια της διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (π.χ. αίτηση οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης, τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου κ.λπ.). Τέλος, περιέχεται ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο προς άμεσο εντοπισμό των αναζητούμενων πληροφοριών.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605620004
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 768