Εικόνα από Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Συγγραφέας: Γεωργιάδου Μαίρη
ISBN: 9789605620097
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Μετά τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.2012) στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Ν 2882/2001), κατέστη αναγκαία η παρούσα β΄ έκδοση της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης. Συγκεκριμένα, με την εισαγωγή του Ν 4070/2012 επιδιώχθηκε αφενός η απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών, ιδίως για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και την προώθηση της διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης και αφετέρου η προστασία του δημόσιου χρήματος, με τον εξορθολογισμό της διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης και την πληρέστερη υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, με την ταυτόχρονη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων ακινήτων. 
Με το παρόν έργο συγκεντρώνονται τα βασικότερα νομοθετήματα που διέπουν την αναγκαστική απαλλοτρίωση στη βασική της μορφή, όπως προβλέπεται από το Ν 2882/2001, αλλά και στις ειδικότερες εκφάνσεις της. Έτσι, εκτός από το Ν 2882/2001, περιέχονται νομοθετήματα που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων, όπως οι ρυμοτομικές και προσφυγικές απαλλοτριώσεις, οι διανοίξεις οδών, οι απαλλοτριώσεις για αρχαιολογικούς σκοπούς, δασών και σε αιγιαλό, οι απαλλοτριώσεις με βάση τον Δημοτικό/Κοινοτικό και Μεταλλευτικό Κώδικα και οι απαλλοτριώσεις υπέρ της ΔΕΗ, του ΕΟΤ και του ΟΣΚ. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ο Ν 3894/2010 (ΦΕΚ Α'204/2.12.2010) "Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων", στα άρθρα 10-13 του οποίου προβλέπεται η διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση στρατηγικών επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, που πραγματοποιούνται στη χώρα μας σε συνεργασία με την εταιρία "Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ".
Επίσης, διαλαμβάνονται οι διατάξεις του Ν 4061/2012 (ΦΕΚ Α' 66/22.3.2012) που αφορούν στην παραχώρηση ακινήτων διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς αποκατάσταση των γεωργών, καθώς και νομοθετήματα σχετικά με τις απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση έργων του ΜΕΤΡΟ και τη διέλευση αγωγών φυσικού αερίου.
Επιπλέον, ενόψει του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την προστασία του περιβάλλοντος, παρατίθενται επιλεγμένες διατάξεις του Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/21.9.2011) ως προς τους ειδικούς όρους και περιορισμούς που ισχύουν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων ή δραστηριοτήτων.
Στο τέλος της έκδοσης παρατίθεται αλφαβητικό ευρετήριο ενιαίο για όλα τα νομοθετήματα που διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του. 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605620097
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 576