Εικόνα από Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Συγγραφέας: Αληφαντής Γεώργιος
ISBN: 9786185198176
Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων, χρεογράφων, βιολογικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση 1η, Διπλογραφία, 2017
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε από τις Eκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ σε πρώτη έκδοση το βιβλίο «Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων, χρεογράφων, βιολογικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων» του κ. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το βιβλίο παρουσιάζει τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων – Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) σχετικά με την αποτίμηση-επιμέτρηση, όπως την αναγράφει το άρθρο 24, του Ν. 4308/2014, των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων στο ιστορικό κόστος και στην εύλογη αξία.

Ο κανόνας των Ε.Λ.Π. είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος (άρθρα 18 έως 28 του πέμπτου κεφαλαίου του Ν. 4308/2014) Εξαίρεση αποτελεί το άρθρο 24 το οποίο αναφέρεται στη χρήση εύλογων αξιών για επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορεί να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία είναι, κυρίως, τα εξής:

Ακίνητα
Με τα Ε.Λ.Π. τα ακίνητα των επιχειρήσεων διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν, δηλαδή να αποτιμήσουν-επιμετρήσουν στην εύλογη αξία, χωριστά κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Στο βιβλίο γίνεται αναλυτική παρουσίαση, με πρακτικά παραδείγματα των διατάξεων του άνω άρθρου 24, όπου παρουσιάζεται η λογιστική της αναπροσαρμογής των ακινήτων, των αποσβέσεων, της αναβαλλόμενης φορολογίας και του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος, καθώς και της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Στο βιβλίο γίνεται αναλυτικά παρουσίαση των διατάξεων των Ε.Λ.Π. και της εκδοθείσης από την ΕΛΤΕ σχετικής ερμηνευτικής οδηγίας σχετικά με την αποτίμηση στην εύλογη αξία, καθώς, και στο ιστορικό κόστος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, με την παράθεση αναλυτικών επεξηγηματικών παραδειγμάτων.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα Ε.Λ.Π. τα διακρίνουν στις εξής κατηγορίες:
i) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούν μέρος του εμπορικού χαρτοφυλακίου.
iii) Παράγωγα για αντιστάθμιση.
Στο βιβλίο γίνεται αναλυτική παρουσίαση, με πρακτικά παραδείγματα των διατάξεων του άρθρου 19, (αποτίμηση στο ιστορικό κόστος) και του άρθρου 24 (αποτίμηση στην εύλογη αξία), όπου παρουσιάζεται η λογιστική της αναπροσαρμογής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, της αναβαλλόμενης φορολογίας και του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος, καθώς και της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο αναγνώστης μπορεί να μελετήσει τις ισχύουσες μέχρι 31.12.2014 διατάξεις καθώς και τις διάφορες λύσεις τις οποίες είχε δώσει το Υπ. Οικονομικών και, συγχρόνως, τις αποφάσεις των δικαστηρίων οι οποίες έκριναν ορισμένα αμφισβητούμενα θέματα αναπροσαρμογής των ακινήτων. Επίσης, παρατίθενται διάφορα άρθρα σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185198176
Εκδότης Διπλογραφία
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 462