Εικόνα από Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών - Ε' έκδοση

Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών - Ε' έκδοση

ISBN: 9789605685133
Οι προσωπικές εταιρίες, φορείς άσκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποτελούν, όπως συνήθως λέγεται, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς έχουν ανάγκη λειτουργικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Οι προσωπικές εταιρίες, φορείς άσκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποτελούν, όπως συνήθως λέγεται, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς έχουν ανάγκη λειτουργικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου.Ο ν. 4072/2012 (άρθρα 249 – 293), ο οποίος επιχείρησε να αναμορφώσει στο σύνολό του το δίκαιο των προσωπικών εταιριών, που μέχρι τότε ρυθμιζόταν από τις απαρχαιωμένες και ελλιπείς διατάξεις των άρθρων 18 – 28, 38 – 50 και 64 του Εμπορικού Νόμου και συμπληρωματικά από εκείνες των άρθρων 741 – 784 ΑΚ, επέφερε σημαντικές αλλαγές σε αυτό. Επιχείρησε δε να δώσει λύση σε πλήθος προβλημάτων, όπως στη νομική μεταχείριση των άτυπων και αδημοσίευτων εταιριών, στη μονοπρόσωπη εταιρία, στην αναγκαιότητα της εκκαθάρισης, στα όρια της εξουσίας των διαχειριστών, κάτι που έως ένα σημείο κατάφερε. Επιπλέον, έθεσε νέες βάσεις για την ετερόρρυθμη και την αφανή εταιρία, και για πρώτη φορά ρύθμισε την κοινοπραξία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα, υπάγοντάς την στην αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την ομόρρυθμη εταιρία.Όπως ήταν, επομένως, αναμενόμενο, ο ν. 4072/2012 από την ψήφισή του και έκτοτε απασχόλησε έντονα την ελληνική νομολογία, η οποία επιχείρησε να ερμηνεύσει τις νέες διατάξεις του.Επιπλέον, ο νέος ν. 4403/2016 επέφερε πρόσφατα αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών αναφορικά με την δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων των ομορρύθμων εταιριών της περ. ΄β παρ. 2 του άρθρου 1 Ν. 4308/2014, καθώς και με την μονοπρόσωπη ομόρρυθμη εταιρία.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605685133
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 535