Εικόνα από Ελεγκτική Βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των ΕΛΠ (Έκδοση 3η ,  2018)

Λυπούμαστε - το προϊόν αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Ελεγκτική Βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των ΕΛΠ (Έκδοση 3η , 2018)

Συγγραφέας: Αληφαντής Γεώργιος
ISBN: 9786185198183
Έκδοση 3η , 2018 Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διπλογραφία, σε τρίτη έκδοση, το βιβλίο του κ. Γεωργίου Aληφαντή με τίτλο «Ελεγκτική». Η νέα έκδοση είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας του Ν. 4449/2017 «Περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου».
  Χρόνος παράδοσης: Κατόπιν παραγγελίας
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διπλογραφία, σε τρίτη έκδοση, το βιβλίο του κ. Γεωργίου Aληφαντή με τίτλο «Ελεγκτική».
Η νέα έκδοση είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας του Ν. 4449/2017 «Περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου».
Αρχικά, με το Ν. 3693/2008, εναρμονίσθηκε το νομικό πλαίσιο της χώρας μας που αφορά το επάγγελμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9.6.2006), η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 2014/56/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 158 της 27.5.2014). Η οδηγία αυτή συμπεριελήφθη στην προηγούμενη δεύτερη έκδοση.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των τροποποιήσεων που απαιτούντο για την προσαρμογή της νομοθεσίας στο νέο θεσμικό πλαίσιο, αντί της αποσπασματικής τροποποίησης άρθρων του Ν. 3693/2008 και της προσθήκης νέων άρθρων, κρίθηκε σκόπιμη από την κυβέρνηση και για λόγους ενότητας του θεσμικού πλαισίου η σύνταξη του νέου ενιαίου νόμου 4449/2017, ενώ κατ’ εξαίρεση διατηρούνται και, εν μέρει τροποποιούνται, όπου είναι αναγκαίο, οι οργανωτικής φύσεως διατάξεις του Ν. 3148/2003 που αφορούν την Ε.Λ.Τ.Ε. ως αρχή δημόσιας εποπτείας.
Επομένως, η νέα Οδηγία 2014/56/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 158 της 27.5.2014 ενσωματώθηκε στη νομοθεσία της χώρας μας με τον Ν. 4449/2017, ο οποίος ταυτόχρονα κατάργησε τα άρθρα 1 έως και 43 και το άρθρο 45 του προηγούμενου ισχύοντα Ν. 3693/2008.

Πεδίο εφαρμογής του Ν. 4449/2017
Στο πεδίο εφαρμογής, αρχικά του Ν. 3693/2008, και, στη συνέχεια, του Ν. 4449/2017 υπάγονται οι υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και η δημόσια εποπτεία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Ειδικότερα, ρυθμίζονται κατά τρόπο λεπτομερή το λογιστικό ελεγκτικό επάγγελμα και κυρίως οι προϋποθέσεις για την απόκτηση και διατήρηση της επαγγελματικής άδειας τόσο από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές όσο και από τις ελεγκτικές εταιρείες, η εγγραφή τους στο Δημόσιο Μητρώο, οι εφαρμοζόμενοι στα πρόσωπα αυτά κανόνες περί ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και επαγγελματικής δεοντολογίας καθώς και το πλαίσιο για τη δημόσια εποπτεία τους.
Ο όρος «νόμιμος ελεγκτής» ή «ελεγκτικό γραφείο» τον οποίο ανέφερε ο προηγούμενος Ν. 3693/2008 αντικαθίσταται από τον όρο «ορκωτός ελεγκτής λογιστής» ή «ελεγκτική εταιρεία».
Ο όρος «τακτικός έλεγχος» τον οποίο ανέφερε ο προηγούμενος Ν. 3693/2008 αντικαθίσταται από τον όρο «υποχρεωτικός έλεγχος».
Για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και, επίσης, στα άρθρα 7 έως 11 ή / και 13 (άρθρο 3, παρ.3, Ν.4449/2017).
Με το άρθρο 20 (επαγγελματική δεοντολογία και σκεπτικισμός) θεσπίζονται οι αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας και επαγγελματικού σκεπτικισμού, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες.
Στο άρθρο 28 ορίζεται το αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου. Επίσης, ο Ν.4449/2017, ρυθμίζει θέματα διορισμού και παύσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185198183
Εξώφυλλο Μαλακό
Έτος έκδοσης 2018
Εκδότης Διπλογραφία