Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789606225345
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο Ν 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στο συλλογικό έργο "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα: - Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες οντοτήτων - Λογιστικά Αρχεία - Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις - Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Κανόνες επιμέτρησης - Tρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων - Αρχή του δεδουλευμένου - Προσάρτημα (σημειώσεις) - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Νέο σχέδιο λογαριασμών - Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου, έχει εμπλουτιστεί με περισσότερα παραδείγματα - εφαρμογές και έχουν προστεθεί ερμηνευτικά σχόλια σε σημεία του νόμου που δεν είχαν διευκρινισθεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του (για παράδειγμα, για την διάθεση των αποτελεσμάτων, χρηματοοικονομικά στοιχεία κ.λπ.). Η δομή της ύλης ακολουθεί την σειρά των κεφαλαίων του νόμου. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει πρώτα τις σχετικές διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου (άρθρα) και ακολουθεί η ερμηνεία και τα παραδείγματα - εφαρμογές. Για λόγους πληρότητας, όπως και κατά τις προηγούμενες εκδόσεις, θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στην ύλη και τα Παραρτήματα του νόμου (Ορισμοί, Σχέδιο λογαριασμών, Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) με ορισμένες διευκρινίσεις και σημειώσεις όπου θεωρήθηκε αναγκαίο. Στόχος της νέας αυτής έκδοσης είναι να παρέχει κάθε δυνατότητα κατανόησης και αντίληψης του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ στον αναγνώστη, λογιστή φοροτεχνικό, φορολογικό σύμβουλο, νομικό, επιχειρηματία, για την ορθή αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του χώρου.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606225345
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 448