Εικόνα από Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Λυπούμαστε - το προϊόν αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789605625245
Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Η δεύτερη -μετά την πρώτη έγκαιρη και έγκυρη- επιτυχημένη έκδοση του βιβλίου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα», κρίθηκε επιβεβλημένη, ιδίως μετά και τη δημοσίευση της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ. Τα αναλυτικά παραδείγματα και οι εφαρμογές που συνόδευαν τη θεωρία και τα σχόλια στην πρώτη έκδοση του βιβλίου έχουν εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο, ενώ, παράλληλα, αναλύονται όλες οι νέες έννοιες και διαδικασίες που εισάγονται με τον Ν 4308/2014 και που αλλάζουν το ελληνικό λογιστικό κανονιστικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των λογιστικών διαδικασιών. Στο συλλογικό έργο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα – 2η έκδοση 2016» όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα:

 • Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες οντοτήτων
 • Λογιστικά Αρχεία
 • Παραστατικά πωλήσεων – Τιμολόγια και αποδείξεις
 • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης – Tρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • Αρχή του δεδουλευμένου
 • Προσάρτημα (σημειώσεις)
 • Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Εφαρμογές για το κλείσιμο της χρήσης για πολύ μικρές και μικρές οντότητες
 • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Νέο σχέδιο λογαριασμών
 • Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η παρούσα δεύτερη έκδοση στοχεύει να αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο όπου κάθε λογιστής, φοροτεχνικός, προϊστάμενος Λογιστηρίου, ορκωτός ελεγκτής, οικονομολόγος, στέλεχος επιχείρησης αλλά και νομικός θα μπορεί να ανατρέχει, για να βρει λύση σε μία σειρά αποριών που δημιουργούνται από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε ο νόμος και κατόπιν η Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, σχετικά με τις κάθε είδους λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605625245
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 352