Εικόνα από Ε.Λ.Π. Ερωτήσεις απαντήσεις

Ε.Λ.Π. Ερωτήσεις απαντήσεις

ISBN: 9786185312466
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Με αφορμή την επέτειο των 10 ετών λειτουργίας της Astbooks και έχοντας ως κριτήριο τη συνεχή στήριξη των λογιστών -φοροτεχνικών, προχωρήσαμε στην έκδοση του βιβλίου "Ε.Λ.Π. - Ερωτήσεις - Απαντήσεις", το οποίο αποτελεί ένα συλλεκτικό τόμο, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από 220 ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Τα ερωτήματα έχουν υποβληθεί από τους ίδιους τους λογιστές, στο πλαίσιο της συνδρομητικής διαδικτυακής υπηρεσίας της Astbooks "Φορολογία στην πράξη" και άπτονται όλου του εύρους των Ε.Λ.Π., όπως: - τον καθορισμό μεγέθους οντοτήτων, - την τήρηση βιβλίων και στοιχείων (λογιστικών αρχείων), - την υποχρέωση διενέργειας απογραφών - λογιστικές εγγραφές Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όπως αυτά νομοθετήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.2015 αποτέλεσε μία σημαντική μεταβολή στην καθημερινότητα του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού, αφού με το ν.4308/2014 επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο των λογιστικών διατάξεων της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και η υλοποίηση περαιτέρω απλοποίησης του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του ν. 4093/2012. Στόχος του νομοθετήματος ήταν η ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες, σε μία προσπάθεια καταπολέμησης της λογιστικής πολυνομία και υπηρέτησης της ανάγκης για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Ιδιαίτερη σημασία, ότι όπου κρίνεται απαραίτητο, στο βιβλίο "Ε.Λ.Π. - Ερωτήσεις - Απαντήσεις", οι απαντήσεις προσεγγίζονται και από πλευράς Κ.Φ.Ε., Φ.Π.Α. και υπό το πρίσμα των διατάξεων λοιπών φορολογικών νομοθεσιών. Τέλος, μετά το πέρας των ερωταπαντήσεων, έχουμε συμπεριλάβει όλο το κείμενου του ν. 4308/2014 κατ' άρθρο μαζί με τα 4 παραρτήματά του, κωδικοποιημένο με το ν. 4591/2019 (ΦΕΚ Α' 19/12.2.2019 και Α' 47/13.3.2019).