Εικόνα από Επενδύσεις

Επενδύσεις

ISBN: 9789609443005
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η εισαγωγή των σπουδαστών αλλά και των επενδυτών στη σύγχρονη θεωρία των επενδύσεων.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η εισαγωγή των σπουδαστών αλλά και των επενδυτών στη σύγχρονη θεωρία των επενδύσεων και στις εφαρμογές της. Το βιβλίο παρέχει στους αναγνώστες του όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι μετοχές και οι ομολογίες, κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας των μελλοντικών τους ροών ή αποδόσεων όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η εκμάθηση των εργαλείων αυτών θα βοηθήσει στη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων για την επιλογή επενδυτικών σχεδίων ή την κατασκευή βέλτιστων χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι μετοχές. Επίσης, θα συμβάλει στην σωστή αποτίμηση των στοιχείων αυτών και την άριστη διαχείριση του κινδύνου τους. Για την καλύτερη κατανόηση των εργαλείων αυτών, το βιβλίο παρέχει πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα χρησιμοποιόντας το πακέτο Μicrosoft Excel.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Είδη χρεογράφων
Οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Επενδυτές στην αγορά
Ο ρόλος των αγορών χρήματος και κεφαλαίου στην οικονομία
Το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
Προεξόφληση και ανατοκισμός
Τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
Ο Υπολογισμός των καθαρών ταμειακών ροών και του κόστους κεφαλαίου
Προγραμματισμός κεφαλαιακών δαπανών διαφορετικής διάρκειας και κλίμακας (μεγέθους)
Η επίδραση του πληθωρισμού στην επιλογή επενδυτικών σχεδίων
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
Κριτήρια επιλογής επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα
Μέτρα αποστροφής του επενδυτικού κινδύνου
Το σίγουρο ισοδύναμο εισόδημα και ο προσδιορισμός του χρηματικού ποσού κινδύνου
Η σχέση ανάμεσα στα κριτήρια μέσου-διακύμανσης και αναμενόμενης χρησιμότητας
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
4. ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
Μέση τιμή και διακύμανση της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου
Το πρόβλημα επιλογής του άριστου χαρτοφυλακίου
Άριστη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει και το περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο
Άριστη σύνθεση χαρτοφυλακίων με βάση το κριτήριο της αναμενόμενης χρησιμότητας
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ EXCEL:
Στατιστικά εργαλεία του Excel
Επιλογή του άριστου χαρτοφυλακίου με το Excel
Το εργαλείο Solver
Επιλογή άριστων χαρτοφυλακίων με ανισοτικούς περιορισμούς στα βάρη τους
Επιλογή άριστων χαρτοφυλακίων όταν υπάρχει και περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Ν ΜΕΤΟΧΩΝ
5. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (CAPM)
Το υπόδειγμα αποτίμησης της αγοράς CAPM
Εφαρμογές του CAPM
Εμπειρικοί έλεγχοι του CAPM
Επεκτάσεις του CAPM: Το πολλαπλό βήτα CAPM
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
6. Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ (ARBITRAGE)
Το παραγοντικό υπόδειγμα
Θεωρία αποτίμησης αρμπιτράζ
Επέκταση του υποδείγματος APT για Κ-παράγοντες
Εκτίμηση των παραγοντικών κινδύνων λk (k=1,2,...,K) και εμπειρικοί έλεγχοι του APT
Σχέση ανάμεσα στα υποδείγματα APT και CAPM
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΗ (ΕΥΛΟΓΗ) ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών: Βασικοί όροι
Εμπειρικοί έλεγχοι της υπόθεσης της αποτελεσματικότητας των αγορών
Το υπόδειγμα αποτίμησης των μετοχών των προεξοφλημένων μερισμάτων και η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών [...]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ CAPM
8. Η ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
Ομόλογα
Η καμπύλη των επιτοκίων
Θεωρίες της καμπύλης των επιτοκίων
Εμπειρικοί έλεγχοι της θεωρίας των ορθολογικών προσδοκιών των επιτοκίων
Η σχέση ανάμεσα στην καμπύλη των επιτοκίων και τα μελλοντικά επίπεδα του πληθωρισμού
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ EXCEL:
Αποτίμηση του ομολόγου και υπολογισμός της απόδοσης στη λήξη
Υπολογισμός της καμπύλης των επιτοκίων
9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Απόδοση χρονικής περιόδου
Παράγοντες προσδιορισμού της μεταβλητότητας της τιμής των ομολόγων και η ωφέλιμη διάρκεια (D) ενός ομολόγου
Στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων ομολόγων
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ EXCEL:
Υπολογισμός της διάρκειας D και της τροποποιημένης διάρκειας MD ενός ομολόγου
Υπολογισμός της μεταβλητότητας και της κυρτότητας της τιμής ενός ομολόγου
10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Μέτρηση της αποδοτικότητας ενός χαρτοφυλακίου μετοχών
Μέτρα αξιολόγησης της αποδοτικότητας χαρτοφυλακίων μετοχών προσαρμοσμένα στον κίνδυνο
Στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων μετοχών
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ EXCEL
11. ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι αγορές συναλλάγματος και η ισοδυναμία της αγοραστικής δύναμης (PPP)
Άριστη σύνθεση χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν και ξένες μετοχές
Εμπόδια στην διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609443005
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έτος έκδοσης 2009
Σελίδες 472