Εικόνα από Εταιρικό Δίκαιο (τσέπης)

Εταιρικό Δίκαιο (τσέπης)

ISBN: 9789605626457
Η παρούσα τέταρτη έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016), που επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ).
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

ο έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη ίδια σειρά «Εμπορικό Δίκαιο - Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης τσέπης», κυκλοφορούν επίσης το «Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα» (3η έκδ.),  το «Δίκαιο Ανταγωνισμού», η «Ιδιωτική ασφάλιση» και το «Ναυτικό δίκαιο».

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες. Ειδικότερα: Παρατίθενται οι διατάξεις για την ΑΕ (Ν 2190/1920), την ΕΠΕ (Ν 3190/1955), τη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία, όπως πλέον ρυθμίζονται με τον Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (Ν 3853/2011), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605626457
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 352