Εικόνα από Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο

Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο

Συγγραφέας: Κοτσίρης Λάμπρος
ISBN: 9789604459063
Η δεύτερη έκδοση του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο, που κατά τρόπο συστηματικό ερευνά το εμπορικό δίκαιο...
  Χρόνος παράδοσης: 4-7 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η δεύτερη έκδοση του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο, που κατά τρόπο συστηματικό ερευνά το εμπορικό δίκαιο στην ενωσιακή του διάσταση. Το βιβλίο πραγματεύεται τα βασικά ζητήματα και τις αρχές που διέπουν την κοινοτική έννομη τάξη, καθώς και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και εμβαθύνει στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στο δίκαιο της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και στο κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων και στο ευρωπαϊκό δίκαιο εταιριών και στο δίκαιο αφερεγγυότητας. Από την πρώτη έκδοση μεσολάβησε η Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία διαμόρφωσε εκ νέου την ευρωπαϊκή συνταγματική τάξη, αλλά και πληθώρα ρυθμίσεων του παραγώγου δικαίου της ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων ο Καν. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και ο Καν. 330/2010 για τις κάθετες συμφωνίες (δίκαιο ανταγωνισμού), η Οδηγία 2008/95/ΕΚ περί σημάτων (δίκαιο σημάτων), η κωδ. Οδηγία 2009/24/ΕΚ για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η κωδ. Οδηγία 2006/115/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, η κωδ. Οδηγία 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων, η Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (δίκαιο πνευματική ιδιοκτησίας), η Οδηγία 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, η οδηγία 2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, η κωδ. Οδηγία 2009/102/ΕΚ για τη μονοπρόσωπη ΕΠΕ, η Οδηγία 2004/25 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο). Στην παρούσα έκδοση αξιοποιήθηκε εξ άλλου -με διεξοδική ανάλυση των κυριοτέρων αποφάσεων όπου κρίθηκε απαραίτητο- η νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ, η οποία ανοίγει αδιάλειπτα ερμηνευτικές διόδους διαμορφώνοντας κοινές λύσεις δικαίου.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604459063
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 1242