Εικόνα από Φορολογία κατοίκων εξωτερικού

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού

ISBN: 9786185414412
Συναλλαγές εξωτερικού
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η έκδοση περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος που αποκτάται απο Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που δεν έχουν φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης περιλαμβάνει θέματα φορολογίας κεφαλαίου. Φορολογικές απαλλαγές σε πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα ή εισέρχονται προσωρινά, καθως και τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους κατοίκους του εξωτερικού, ενημερωμένο και με τον Ν. 4646. Αναλυτικά Περιλαμβάνει: Α Μέρος) Φορολογικά θέματα: Α) Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων: Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης. Πού, πώς και πότε υποβάλλεται. Σε ποιο εισόδημα επιβάλεται φόρος. Πόσες και ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδημάτων. Ποιες είναι οι κλίμακες φορολογίας. Απαλλαγή από τα τεκμήρια για τους κατοίκους εξωτερικού. Δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια τεκμηρίων διαβίωσης. Πώς αποδεικνύεται η φορολογική κατοικία. Αλλάζουν αναδρομικά τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι Έλληνες ομογενείς - μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Πως καταβάλλεται η σύνταξη Ι.Κ.Α. σε συνταξιούχους εξωτερικού. Όλες οι νέες διατάξεις σε αντιστοιχία με τις προηγούμενες. Β) Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, από τόκους, από ακίνητη περιουσία και από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης. Θέματα φορολογίας κεφαλαίου: 1) Φορολογία κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Υπολογισμός και καταβολή του φόρου. 2) Φορολογία για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας φυσικών και Νομικών Προσώπων 3) Θέματα Φ.Π.Α. και Ε.Λ.Π., θέματα που αφορούν τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στην εξόφληση τίτλων πληρωμής και οφειλών προς το δημόσιο 4) Θέματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και τελών χαρτοσήμου. Μίσθωση ακινήτων και άλλων συμβάσεων και πράξεων. Β Μέρος) Τελωνεικά θέματα: Φορολογικές απαλλαγές σε πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα ή εισέρχονται προσωρινά. Α) Μετοικούντες: Ποιοι είναι δικαιούχοι. Τι μπορούν να φέρουν και με ποιους όρους και προϋποθέσεις. Β) Μεταφορά επενδυτικών αγαθών. Με ποιες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά. Γ) Προσωρινή εισαγωγη: Δικαιούχοι. Μεταφορικά μέσα. Προϋποθέσεις. Περιορισμοί. Δ) Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρο Έλληνα μετανάστη. Ε) Επαναταξινόμηση επιβατικών αυτοκινήτων. Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, Φ.Π.Α. Ζ) Θέματα Εταιρειών Αλλοδαπής ,Τελωνειακά-Δασμολογικά. Η) Μεταφορά Κεφαλαίων, Οικειοθελής Αποκάλυψη φορολογητέας ύλης.