Εικόνα από Φορολογία Τόκων Αποταμίευσης και Ανταλλαγή Πληροφοριών

Φορολογία Τόκων Αποταμίευσης και Ανταλλαγή Πληροφοριών

Συγγραφέας: Παξινού Ναταλία
ISBN: 9789605626891
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των ευρωπαϊκών κανόνων άμεσης φορολογίας αναφορικά με τηφορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων με σκοπό την διαμόρφωση κανόνων βάσει των οποίων θα φορολογούνται τα εν λόγω εισοδήματα με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των ευρωπαϊκών κανόνων άμεσης φορολογίας αναφορικά με τηφορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων με σκοπό την διαμόρφωση κανόνων βάσει των οποίων θα φορολογούνται τα εν λόγω εισοδήματα με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πραγματεύεται τον τρόπο φορολόγησης βάσει των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, τα προβληματικά σημεία και τους νέους κανόνες που υιοθετήθηκαν βάσει του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Η εργασία επιχειρεί να δώσει τεκμηριωμένες από θεωρητική, νομολογιακή και συγκριτική άποψη απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για την έννοια του τόκου, του πραγματικού δικαιούχου και του φορέα πληρωμής, τις διαφορές μεταξύ του συστήματος παρακράτησης φόρου στην πηγή και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και τέλος για το καταλληλότερο σύστημα φορολόγησης αυτών των εισοδημάτων. Στο Πρώτο Μέρος, που επιγράφεται «Η διαδικασία προς την υιοθέτηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ»,παρουσιάζεται συστηματικά η πορεία προς την υιοθέτηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ καθώς και η επιρροή των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων που διέπουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στις ρυθμίσεις της οδηγίας και τέλος η συμβατότητα των τελευταίων με τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν. Στο Δεύτερο Μέρος, που φέρει τον τίτλο «Ανάλυση των διατάξεων της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ», αναλύεται το περιεχόμενο της οδηγίας σε εύρος καθώς και τα σημεία που χρειάζονται αναθεώρηση λόγω των δυνατοτήτων καταστρατήγησης που παρέχουν. Επίσης αναλύονται οι εθνικές ρυθμίσεις σε τρία από τα κράτη που κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας. Επιχειρείται ακόμα η σύγκριση των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και παρακράτησης του φόρου στην πηγή. Στο Τρίτο Μέρος «Πορεία προς την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ» εξετάζονται οι προτάσεις για τροποποίηση των διατάξεων της οδηγίας 2003/48/ΕΚ βάσει των προβληματικών σημείων αυτής που είχαν εντοπιστεί στο Δεύτερο Μέρος. Στο σημείο αυτό προτείνονται συγκεκριμένες αλλαγές για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στη φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων. Τέλος στο Τέταρτο Μέρος «Διεθνείς εξελίξεις», περιγράφονται οι τελικές διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας προ της κατάργησής της και της υιοθέτησης του νέου συστήματος της ανταλλαγής πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις που διέπουν το νέο σύστημα, ήτοι το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς αναλύονται λεπτομερώς και επιχειρείται αναφορά στις εθνικές ρυθμίσεις σε δύο από τα συμμετέχοντα κράτη, την Ελλάδα και την Ελβετία. Με τη μονογραφία επιχειρείται για πρώτη φορά μια συστηματική παρουσίαση όλων των νομοθετικών προσπαθειών ρύθμισης τηςφορολόγησης των εισοδημάτων από τόκους αποταμιεύσεων καθώς και άλλων παράγωγων προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια μίας ευρωπαϊκής ρύθμισης του φορολογικού δικαίου από τη γένεση, στην υιοθέτηση, την τροποποίηση και τέλος την κατάργηση αυτής καθώς και την επιλογή ενός άλλου συστήματος για την αποτελεσματική φορολόγησηαυτής. Δεδομένης της σημασίας του ζητήματος της φορολόγησης των εισοδημάτων που προέρχονται από τόκους και άλλα παράγωγα προϊόντα σε κράτος διαφορετικό από το κράτος της κατοικίας του πραγματικούς δικαιούχου και της ανταλλαγής πληροφοριών στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, η παρούσα μονογραφία συνιστά σημαντική συνεισφορά στον κλάδο του φορολογικού δικαίου, την οποία θα συμβουλευτούν μετά βεβαιότητας όσοι ασχολούνται με το νέο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και με ζητήματα άμεσηςφορολογίας.νΗ έκδοση συμπληρώνεται από σχετικά παραρτήματα, πλούσια ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία καθώς και χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605626891
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 499