Φορολογικές σημειώσεις 2019

ISBN: 9786188336728
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιεχόμενα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέσα από 239 ερωτήσεις - απαντήσεις. Ειδικά θέματα εφαρμογής Ε.Λ.Π. – Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ. Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια εργασιακής σχέσης. Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων. Χρηματοδοτικές μισθώσεις – Λογιστική και Φορολογική μεταχείριση. Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου. Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (έξοδο ΠΟΛ.1094/30.6.2016). Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του τέλους επιτηδεύματος. Λογιστική και φορολογική βάση γεγονότων και συναλλαγών. Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των φόρων και τελών. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων. Χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μερίσματα. Διάθεση κερδών των ανωνύμων εταιρειών με το Ν.4548/2018. Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από AIRBNB. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Φορολογική μεταχείριση βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητα τρίτων. Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο. Το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2018. Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας αποτελεσμάτων περιόδου 2018.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188336728
Εκδότης Tax Advisors
Έτος έκδοσης 2019