Εικόνα από Η νέα τελωνειακή νομοθεσία

Η νέα τελωνειακή νομοθεσία

Συγγραφέας: Αλιφραγκής Ηλίας
ISBN: 9786188382923
2 ΤΟΜΟΙ
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η Νέα Τελωνειακή Νομοθεσία περιέχει τα του τόμου και περιλαμβάνει τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα σύμφωνα με τον Κανονισμό 952 της Ε.Ε. και τους κανονισμούς της Ε.Ε. 2446, 2447 και 2960 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού 952, καθώς και του Κανονισμού 341 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 952, όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Αναλυτικά ο Κανονισμός της Ε.Ε. 952 περιλαμβάνει κατά κεφάλαιο: Α) Γενικές διατάξεις: α) Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσώπων, όσον αφορά την τελωνειακή νομοθεσία β) Μετατροπή νομισμάτων και προθεσμίες Β) Στοιχεία βάσει των οποίων εφαρμόζονται εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός καθώς και άλλα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών: α) Κοινό δασμολόγιο και δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων β) Καταγωγή των εμπορευμάτων γ) Δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων. Γ) Τελωνειακή οφειλή και εγγυήσεις: α) Γένεση τελωνειακής οφειλής β) Εγγύηση για ενδεχόμενη υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή γ) Είσπραξη, καταβολή, επιστροφή και διαγραφή του ποσού του εισαγωγικού ή εξωτερικού δασμού δ) Απόσβεση τελωνειακής οφειλής. Δ) Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης: α) Συνοπτική διασάφηση εισόδου β) Άφιξη εμπορευμάτων. Ε) Γενικοί κανόνες για τον τελωνειακό χαρακτήρα, την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακά καθεστώτα, την επαλήθευση, της παράδοση και τη διάθεση των εμπορευμάτων: α) Τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων και υπαγωγή αυτών σε τελεωνειακό καθεστώς β) Επαλήθευση και παράδοση των εμπορευμάτων. ΣΤ) Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό: Επανεισαγόμενα εμπορεύματα και προϊόντα θαλάσσιας αλιείας. Ζ) Ειδικά καθεστώτα: Γενικές διατάξεις - Διαμετακόμιση - Αποθήκευση - Ειδικές Χρήσεις - Τελειοποίηση. Η) Εμπορεύματα που έρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης: Διατυπώσεις πριν από την έξοδο αλλά και κατά την έξοδο των εμπορευμάτων - Συνοπτική διασάφηση εξόδου - Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς. Θ) Ηλεκτρονικά συστήματα, Απλοποιήσεις, Εξουσιοδότηση, Διαδικασία Επιτροπής και άλλες διατάξεις. Τέλος οι βασικές αλλαγές του Νέου Κώδικα. Γενικές διατάξεις - Δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων - Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή αρχή - Άφιξη εμπορευμάτων και υπαγωγή αυτών σε τελωνειακό καθεστώς - Ειδικά καθεστώτα - Εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης - Τελικές διατάξεις - Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στα έντυπα του ενιαίου διοικητικού εγγράφου - Συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης και ασφάλειας - Συνοδευτικό έγγραφο εισαγωγής - Κατάλογος ειδών εξαγωγής και ασφάλειας - Έγγραφο ασφάλειας και προστασίας. Ι) Τελωνειακό καθεστώτος 42 οδηγός προς ναυτιλλόμενους από το Υπ. Οικονομικών για την εισαγωγή αγαθών στη χώρα μας χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Κ) Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντιστοίχων απαντήσεων σε τελωνιακά θέματα. ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188382923
Εκδότης Bροτέας
Έτος έκδοσης 2018