Εικόνα από Καλά οικονομικά για δύσκολους καιρούς

Καλά οικονομικά για δύσκολους καιρούς

Συγγραφέας: Banerjee Abhijit V.
ISBN: 9786182040461
Καλύτερες απαντήσεις στα μεγαλύτερα προβλήματά μας
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Νο­μπε­λί­στες αμ­φό­τε­ροι οι συγ­γρα­φείς και συ­νά­δελ­φοι στο ΜΙΤ, ο Αμπι­τζίτ Μπά­νερ­τζι και η σύ­ζυ­γός του Εστέρ Ντου­φλό, δεν χρει­ά­ζο­νται να απο­δεί­ξουν το πα­ρα­μι­κρό για τον εαυ­τό τους. Το Κα­λά Οικο­νο­μι­κά για Δύ­σκο­λους Και­ρούς είναι χρή­σι­μο, συ­ναρ­πα­στι­κό και εν­δι­α­φέ­ρον, δι­ό­τι ασχο­λεί­ται με κρί­σι­μα ση­με­ρι­νά ζη­τή­μα­τα - με­τα­νά­στευ­ση, εμπό­ριο, ανά­πτυ­ξη, πε­ρι­βάλ­λον, δι­ο­γκού­με­νη ανι­σό­τη­τα, έλ­λει­ψη πί­στης στο κρά­τος - τα οποία βρί­σκο­νται στο επί­κε­ντρο των δη­μο­σί­ων συ­ζη­τή­σε­ων και έχουν πο­λώ­σει τις ση­με­ρι­νές κοι­νω­νί­ες. Το ευπρόσ­δε­κτο απο­τέ­λε­σμα είναι ότι ένας έξυ­πνος ανα­γνώ­στης με ελά­χι­στες γνώ­σεις στα Οικο­νο­μι­κά δεν χρει­ά­ζε­ται να πο­νο­κε­φα­λι­ά­σει για να το δι­α­βά­σει.