Εικόνα από Κώδικας Διατάξεων Όλων Των Νομικών Μορφών Των Εταιρειών 2018

Κώδικας Διατάξεων Όλων Των Νομικών Μορφών Των Εταιρειών 2018

ISBN: 9786188358805
Είναι ένας τόμος (890 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νομικού πλαισίου από άποψη εταιρικού κώδικα φορολογίας και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ), τις Προσωπικές Εταιρείες ( ΟΕ, ΕΕ), τις ιδιαίτερες μορφές, όπως Εξωχώριες, Κυπριακές και Αλλοδαπές. Εταιρείες Ναυτιλιακές, Ιδιότυπες Μεταφορικές, Αστικές κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Δικηγορικές, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Αφανείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες Εταιρειών. Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Διατάξεις του Νέου Πτωχευτικού κώδικα.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

 1.     Περί ΑΕ κωδικοποιημένος σύμφωνα με τους Ν. 4324,Ν.4378, Ν.4387,Ν.4441,Ν.4472, και Ν.4474: Γενικές διατάξεις. Ίδρυση, οργάνωση, εκπροσώπηση. Γενικές συνελεύσεις – ακυρότητα αποφάσεων. Δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Λύση εταιρείας – εκκαθάριση. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.. Συγχώνευση Α.Ε. με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρείας. Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας-Βιβλία, Ισολογισμός και διάθεση κερδών. Κρατική εποπτεία. Προτυποποιημένο κατασταστικό.
 2.     Εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) : Γενικές διατάξεις, Σύσταση, Οργάνωση & Δοίκηση της εταιρείας. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Μετατροπή εταιρειών σε ΕΠΕ. Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Απογραφή και ισολογισμός. Διάλυση και εκκαθάριση. Προτυποποιημένο καταστατικό.
 3.     Ναυτιλιακές Εταιρείες : Ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων αναψυχής. Ιδρυση- Κεφάλαιο- Μετοχές- Διοικητικό Συμβούλιο- Γενική Συνέλευση. Βιβλία, Ισολογισμός και διάθεση κερδών. Λύση – Εκκαθάριση. Φορολογικές διατάξεις που αφορούν τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Επιβολή φόρου και έκτακτης εισφοράς.
 4.     Εξωχώριες Εταιρείες, Κυπριακές και Αλλοδαπές Εταιρείες : Ερμηνεία των διατάξεων του Ν.3091. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων. Απαγόρευση σύναψης Δημοσίων έργων. Αναγκαστικός νόμος υπ’ αριθμ 89 περί εγκαταστάσεως στην Ελλάδα Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών.
 5.     Αφανής Εταιρεία : Λύση Αφανούς εταιρείας, Αδικαιολόγητος πλουτισμός διαχειρηστή Αφανούς Εταιρείας. Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περι αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις σε κοινωνίες και κοινοπραξίες.
 6.     Δικηγορικές Εταιρείες: Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας- Έδρα – Υποκαταστήματα- Νομική προσωπικότητα- Εταιρική επωνυμία. Καταστατικό και διαδικασία έγκρισής του. Διαχείρηση & εκπροσώπηση- Εισφορές- Εταιρικές μερίδες- Διάρκεια εταιρείας- Λύση & εκκαθάριση.
 7.     Ι.Κ.Ε : Ίδρυση-Διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας. Εταιρικά μερίδια & εισφορές εταιρείας. Γενικές Συνελεύσεις εταίρων και Αποφάσεις, Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις- Διανομή κερδών-Έλεγχος- Μετατροπή ΕΠΕ σε ΙΚΕ.
 8.     Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες : Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας. Προσδιορισμός μηνιαίων αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους. Νόμος 383: Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά αυτοκίνητα ΔΧ και άλλων διατάξεων. Διάλυση μεταφορικών επιχειρήσεων.
 9.     Ευρωπαϊκή Εταιρεία : Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, Σύσταση με συγχώνευση- Μετατροπή εταιρείας σε  Ευρωπαϊκή εταιρεία- Δυαδικό σύστημα-Μονιστικό σύστημα- Κοινές διατάξεις.
 10.   Αστικές Κερδοσκοπικές & Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες : Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αστικές Κερδοσκοπικές εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών- Πιστωτικά Ιδρύματα. Εποπτεία σε Ενοποιημένη βάση. Ειδικές διατάξεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 11.   Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 12.   Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβαλλοντος για τις Στρατηγικές & Ιδιωτικές Επενδύσεις & Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα :Επιτάχυνση της διαδικασίας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων – Βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου.

Τέλος, σε ειδικό παράρτημα παρατίθενται, ως ορίζει η Νομοθεσία, οι νέες μορφές εταιρειών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυτές είναι :

 •          Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακείου
 •          Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 •          Εταιρείες Πρακτορίας Επιχειρηματικών απαιτήσεων

Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188358805
Εκδότης Bροτέας
Έτος έκδοσης 2018
Εξώφυλλο Μαλακό