Εικόνα από Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2018)

Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2018)

ISBN: 9786185312244
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν βιβλίο της Επιστημονικής Ομάδας της Astbooks με τίτλο "Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2018)" αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό οδηγό στον οποίο παρουσιάζονται οι Κ.Α.Δ. με δύο τρόπους, προκειμένου να είναι ευχερής η εύρεση του εκάστοτε κωδικού. Περαιτέρω, στα μέρη 1-4, οι ΚΑΔ έχουν ομαδοποιηθεί αλφαβητικά ανά παραγωγικό τομέα (αλφαβητικό ευρετήριο) ως εξής: Μέρος πρώτο - Πρωτογενής τομέας: Πρωτογενής παραγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ονομάζεται ο παραγωγικός τομέας δραστηριοτήτων με αντικείμενο την απόκτηση ή απόσπαση αγαθών (πρώτων υλών) άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης, κατ' ευθείαν από την φύση (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, δασοκομία, θήρα, εξόρυξη μεταλλευμάτων κ.λπ.). Το μέρος πρώτο περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια: • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Γεωργία, δασοκομία και αλιεία • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ορυχεία και λατομεία Μέρος δεύτερο – Δευτερογενής τομέας: Η δευτερογενής παραγωγή αξιοποιεί την πρωτογενή παραγωγή, με την μεταποίηση των πρώτων υλών (στη μορφή, στη χρησιμότητα, τις ιδιότητες). Ανάλογα με τα μέσα και τον τρόπο που χρησιμοποιείται για την μεταποίηση των αγαθών, έχουμε τους κλάδους: χειροτεχνία, βιοτεχνία, βιομηχανία. Το μέρος δεύτερο περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια: • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Κατασκευές • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Μεταποίηση Μέρος τρίτο – Τριτογενής τομέας: Ο τριτογενής τομέας δε συνδέεται με την παραγωγή υλικών αγαθών ή προϊόντων, αλλά αφορά την εξυπηρέτηση αναγκών του ανθρώπου με την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα η νοσοκομειακή φροντίδα, οι νομικές συμβουλές, η εκπαίδευση κ.ά. Σ' αυτόν τον τομέα εντάσσονται το εμπόριο, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, οι τραπεζικές συναλλαγές, ο τουρισμός, καθώς και η κρατική μέριμνα για την παραγωγή άυλων αγαθών ωφέλιμων στο κοινωνικό σύνολο, όπως είναι η υγεία, η διοίκηση, η εκπαίδευση, η ασφάλεια κ.ά. Το μέρος τρίτο περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια: • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Διοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστιασης • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Εκπαίδευση • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: Ενημέρωση & επικοινωνία • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Μεταφορά & αποθήκευση • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ: Παροχή νερού• επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ: Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ: Χονδρικό & λιανικό εμπόριο• επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσικλετών • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ: Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ: Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών άλλες Μέρος τέταρτο – Λοιπά: Πρόκειται τρεις ειδικές κατηγορίες κωδικών που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις και περιλαμβάνονται τα κάτωθι: • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ: Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών & φορέων • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών• μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών -και υπηρεσιών- για ιδία χρήση • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ: Έλλειψη δραστηριότητας Τέλος, στο πέμπτο μέρος καταγράφονται όλοι οι Κ.Α.Δ. αριθμητικά (αριθμητικό ευρετήριο) ανά τομέα δραστηριότητας βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας, ως κάτωθι:. Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Β Ορυχεία και λατομεία Γ. Μεταποίηση Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού Ε. Παροχή νερού• επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης ΣΤ. Κατασκευές Ζ. Χονδρικό & λιανικό εμπόριο• επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσικλετών Η. Μεταφορά & αποθήκευση Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης Ι. Ενημέρωση & επικοινωνία ΙΑ. Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες ΙΒ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ΙΓ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ΙΔ. Διοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες ΙΕ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ΙΣΤ. Εκπαίδευση ΙΖ. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα ΙΗ. Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία ΙΘ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Κ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών• μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών -και υπηρεσιών- για ιδία χρήση ΚΑ. Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών & φορέων ΚΒ. Έλλειψη δραστηριότητας Με αυτόν τρόπο ο χρήστης του βιβλίου-οδηγού μπορεί εύκολα να εντοπίσει των εκάστοτε Κ.Α.Δ. που τον ενδιαφέρει συνδυάζοντας τα δυο ευρετήρια (αλφαβητικό & αριθμητικό).