Εικόνα από Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 2019

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 2019

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9786185312640
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο μας φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 2019 περιλαμβάνει 5 μέρη αναλυτικά: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του ν.4430/2016, με ορισμούς, βασικές έννοιες, με ανάλυση των φορέων της κοινωνικής οικονομίας ανάλογα με τη μορφή, για τη σύσταση και τη λειτουργία τους. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται οι διαδικασίες έναρξης των φορέων που πραγματευόμαστε, στη ΔΟΥ και το ΓΕΜΗ. Ιδιαίτερα αξίζει να σταθεί κανείς στη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης e-kalo (kalo.yeka.gr) με αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος από τον εξωτερικό χρήστη. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται θέματα που άπτονται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τους εν λόγω φορείς και κυρίως από την σκοπιά των απαλλασσόμενων δραστηριοτήτων. Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου μας αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν την φορολογία εισοδήματος με όλες τις αλλαγές που έγιναν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) από το πρόσφατο ψηφισμένο νόμο (ν.4646/2019). Γίνεται διάκριση των υποκείμενων και μη εσόδων στη φορολογία εισοδήματος. Παρουσιάζονται οι γενικές φορολογικές διατάξεις του ν.4172/2013 οι οποίες εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος καθώς και παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος. Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στις ποικίλες μορφές τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: κατευθύνοντας διασκορπισμένους και αδρανείς πόρους προς την οικονομική δραστηριότητα, κινητοποιώντας πόρους σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας το επιχειρηματικό πνεύμα, εξαλείφοντας την ακαμψία της αγοράς, ενθαρρύνοντας την ευελιξία των αγορών, προάγοντας την κατά τόπους προσαρμογή της παραγωγής, για να αναφέρουμε μερικούς ενδεικτικά. Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας έχουν επίσης μεγαλύτερη ικανότητα διατήρησης της απασχόλησης και αποφυγής της απώλειας θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια δυσμενών οικονομικών κύκλων, όπως παρατηρείται στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα, όσον αφορά την πολιτική και νομική αναγνώριση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ (Πράξη για την ενιαία αγορά, πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος, ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κ.λπ.) όσο και σε εθνικό επίπεδο με τον ν.4430/2016. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης εμφανίζονται επιτακτικά στην ελληνική επικράτεια πρακτικές αλληλεγγύης και κοινωνικής αυτενέργειας. Η δημιουργία συνεργατικών παραγωγικών μονάδων, καθώς και η δημιουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, αποτελούν κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ανάγονται σε βάθος της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής κοινωνίας και αναλόγως των εκάστοτε κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, διαδραμάτισαν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο για την κάλυψη παραγωγικών και κοινωνικών αναγκών. Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες, που διεθνώς περιγράφονται ως "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία" (εφεξής ΚΑΛΟ), περιλαμβάνουν συνεταιριστικές και συνεργατικές μορφές παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται είτε στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς είτε μεταξύ δικτυώσεων εκτός της τυπικής ιδιωτικής αγοράς. Περιλαμβάνουν, επίσης, δραστηριότητες που αναπτύσσονται από ενώσεις προσώπων σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες με την εθελοντική προσφορά των συμμετεχόντων επιδιώκουν να καλύψουν μη ικανοποιούμενες, από το κράτος ή την ιδιωτική αγορά, κοινωνικές ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν στις προαναφερθείσες ενώσεις, διεκδικώντας παράλληλα την αυξανόμενη κοινωνική συμμετοχή σε αυτές ή την ενεργή κρατική υποστήριξη είτε προς τις ίδιες είτε προς τις κοινωνικές ανάγκες που επιδιώκουν να καλύψουν. Τα τελευταία στοιχεία από την εικόνα του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι ιδιαιτέρως κατατοπιστικά για το μέγεθος της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας: Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε έναν πρακτικό οδηγό για τον λογιστή, τον φοιτητή γενικά οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί και να εμπλακεί με την κοινωνική οικονομία. Συμπερασματικά, η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη επενδύοντας κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική αλληλεγγύη.