Λιβαδά

  1. Στοιχεία τραπεζικού δικαίου
    Συλλογικό έργο
  2. Το δίκαιο της λογιστικής -- 2017
    Συλλογικό έργο