Εικόνα από Λογιστικές Εφαρμογές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικές Εφαρμογές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Συγγραφέας: Σγουρινάκης Νίκος
ISBN: 9789605627010
Mε τον Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εισάγονται γνωστές μεν έννοιες που υφίσταντο μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στη λογιστική επιστήμη, ωστόσο, δίδεται διαφορετικό περιεχόμενο, σε σχέση με ό, τι μέχρι τώρα ήταν εφαρμοστέο, όπως έννοιες που αφορούν στα λογιστικά αρχεία (βιβλία), στα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αλλά και στο απλοποιημένο τιμολόγιο, στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στην εύλογη αξία, στις οντότητες και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο ανά χείρας έργο «Λογιστικές εφαρμογές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» έχουν επιλεγεί και επικαιροποιηθεί οι εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής, με αναφορά στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ από τον Νοέμβριο 2014 και μετά. Υπό την έννοια αυτή, επιχειρείται μια προσέγγιση στα κυριότερα θέματα που εισήγαγαν οι διατάξεις του Ν 4308/2014, με στόχο την ανάλυση και ερμηνεία του νέου πλαισίου της Λογιστικής. Στην αρχή του βιβλίου παρατίθεται μία εκτενής εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να παρουσιασθούν οι νέες έννοιες και να επεξηγηθούν εξαρχής τα σημεία και οι όροι που θα αναλυθούν στην επιμέρους παρουσίαση των λογιστικών εφαρμογών, που πραγματεύονται τα ακόλουθα θέματα: Οντότητες και Λογιστικά συστήματα Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων Αποτίμηση - Επιμέτρηση Αποσβέσεις - Απομειώσεις παγίων Αναβαλλόμενη Φορολογία Λογιστική και Φορολογική βάση Επισφαλείς απαιτήσεις Διάθεση κερδών Στο Παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος, παρατίθεται το νέο Σχέδιο Λογαριασμών και τα υποδείγματα των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ώστε ο αναγνώστης να ανατρέχει κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο κατά την μελέτη των επιμέρους θεμάτων. Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό επαγγελματιών της λογιστικής επιστήμης, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς, προϊσταμένους λογιστηρίου, ορκωτούς ελεγκτές, οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να έχουν μία σαφή και σωστή μεθοδολογικά και κανονιστικά ενημέρωση πάνω σε θέματα που απασχολούν όλο το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης μετά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Περιεχόμενα:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
1. Καθορισμός των οντοτήτων
2. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία (βιβλία)
3. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά)
4. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)
5. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
6. Τα υπόλοιπα λογιστικά αρχεία (βιβλία)
7. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
8. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
9. Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Αποσβέσεις και απομείωση παγίων
Χρηματοδοτική μίσθωση
Λειτουργική μίσθωση
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών
Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αποτίμηση υποχρεώσεων
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
10. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
11. Στοιχεία της καθαρής θέσης
12. Το προσάρτημα
13. Απλοποιήσεις και απαλλαγές
14. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
II. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
1. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Βασικές αρχές κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
2. Η κατάσταση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμό
Έξοδα κατ' είδος
Άσκηση εφαρμογής
3. Η αρχή του δεδουλευμένου
Διπλογραφικά Βιβλία
Απλογραφικά Βιβλία
4. Αποσβέσεις παγίων και αναβαλλόμενη φορολογία
Διαφορές λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
5. Το πλαίσιο της διάθεσης των κερδών
Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει του ΚΝ 2190/1920
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η αντιμετώπιση της διανομής των κερδών
Η διαφοροποίηση σε σχέση με το ΕΓΛΣ
Εφαρμογή
6. Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της χρηματοδοτικής ή χρηματοοικονομικής μίσθωσης
Χρηματοδοτική και χρηματοοικονομική μίσθωση
Φορολογικές αποσβέσεις βάσει του ΚΦΕ
Επισημάνσεις επί των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως χρηματοοικονομικής
Η χρηματοδοτική μίσθωση κατά τα ΕΛΠ
Παραδείγματα
7. Η χρησιμότητα της ανάλυσης της παρούσας αξίας
Η έννοια της παρούσας αξίας
Η μαθηματική έκφραση της παρούσας αξίας
Η χρήση της παρούσας αξίας στον ΚΦΕ
Λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με τα ΕΛΠ
Το πραγματικό επιτόκιο
8. Η αντιμετώπιση των αυτοπαραδόσεων στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Το προηγούμενο καθεστώς του ΕΓΛΣ
Τι ισχύει με τα ΕΛΠ
Ιδιοπαραγωγή και έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Δωρεάν χορήγηση εμπορεύσιμων αγαθών στο προσωπικό
9. Λογιστικοί χειρισμοί κατά το κλείσιμο της χρήσης σε οντότητα με διπλογραφικά βιβλία
Κατηγορίες οντοτήτων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
Οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
Εφαρμογή: Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης
10. Οι "υποχρεώσεις" μίας οντότητας και η εμφάνισή τους στον Ισολογισμό, σύμφωνα με τα ΕΛΠ
11. Αποσβέσεις και χρηματοοικονομική μίσθωση πάγιου εξοπλισμού
12. Η επιμέτρηση έντοκων χρηματοοικονομικών στοιχείων στο αποσβέσιμο κόστος<br style="font-family: H

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605627010
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 264