Εικόνα από Μαθηματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων και πίνακες επιβίωσης – θνησιμότητας

Μαθηματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων και πίνακες επιβίωσης – θνησιμότητας

Συγγραφέας: Πιτσέλης Γεώργιος
ISBN: 9789600234305
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η αναλυτική παρουσίαση των πιο σημαντικών μεθόδων συνταξιοδότησης που υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία και εφαρμόζονται στα ασφαλιστικά ταμεία, αυτοδύναμα κατανοητό, χωρίς τη χρήση άλλου εγχειριδίου, με λεπτομερείς επεξηγήσεις και λυμένα παραδείγματα, ενώ περιγράφει λεπτομερώς τις βασικές μεθόδους συνταξιοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο πραγματεύεται συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένης εισφοράς, καθορισμένης παροχής, το κόστος συνταξιοδοτικού προγράμματος, την αναλογιστική υποχρέωση, τις μεθόδους Πιστωτικής Μονάδας, Εισαγωγικής Ηλικίας και Συσσωρευμένου Κόστους σε Ατομική και Ομαδική βάση, καθώς και τη μέθοδο Συσσωρευμένου Προβαλλόμενου Κόστους Παροχής με Συμπληρωματική Υποχρέωση. Για την συγγραφή ελήφθησαν υπ όψιν η ύλη και οι συμβολισμοί της Ένωσης Αναλογιστών Ηνωμένων Πολιτειών (Society of Actuaries USA), καθώς και της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας. Παρουσιάζονται η έννοια της έντασης θνησιμότητας, πάνω στην οποία βασίζεται η δημιουργία πινάκων εργασίας, τα πιο σημαντικά μοντέλα πρόβλεψης θνησιμότητας και η επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου για την κατασκευή πινάκων θνησιμότητας στον Ελληνικό πληθυσμό. Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά η Αναλογιστική Αποτίμηση των Υποχρεώσεων Συνταξιοδότησης Εταιρείας Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards). Τέλος, δίνεται πιο φιλική προσέγγιση στην εκμάθηση και στην επίλυση προβλημάτων στο λογισμικό R και ο κώδικας, βάσει του οποίου δημιουργείται ο πίνακας θνησιμότητας, σύμφωνα με το μοντέλο του Lee-Carter.