Εικόνα από Νέο φολολογικό ποινολόγιο

Νέο φολολογικό ποινολόγιο

ISBN: 9786185414504
Κωδικοποίηση Ν. 2523/1997 έως και τον Ν.4646/2019 ΚΑΙ ν.4174/2013 έως και τον Ν.4652/2020
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία με όλες τις διατάξεις τον Ν.2523, Ν.4174,Ν.4537,Ν.4646 ενημερωμένος έως και το Ν.4652/2020. Μη επιβολή προστίμου κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων). Με σχετικές Διαταγές Επίκαιρα σημαντικά θέματα Παραδείγματα. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη: Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία τα άρθρα του Κώδικα, καθώς και πίνακες και παραδείγματα. Αναλυτικά περιλαμβάνει: Γενικές Διατάξεις-Φορολογικό Μητρώο-Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. - Τήρηση Βιβλίων και στοιχείων-Υποβολή Δηλώσεων. - Ενδοομιλικές συναλλαγές-Φορολογικοί έλεγχοι. - Προσδιορισμός Φόρου-Αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου. - Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση. - Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο. - Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης-Αλληλέγγυα Ευθύνη. - Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων. - Τόκοι και πρόστιμα-Διαδικαστικές παραβάσεις. - Παραβάσεις φοροδιαφυγής-Πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. - Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων. - Υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Ειδική διοικητική διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή. - Επαρκής αιτιολογία-Βάρος απόδειξης-Φορολογικό πιστοποιητικό. - Μεταβατικές διατάξεις-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Παρέχεται δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση.