Εικόνα από Ο φορολογικός σύμβουλος ακινήτων

Ο φορολογικός σύμβουλος ακινήτων

ISBN: 9786188382961
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιλαμβάνει: Α) Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, σύμφωνα με το Νόμο 4223 ενημερωμένος με το Νόμο 4410 την ΠΟΛ.1056(Ειδικός Φόρος Ακινήτων ΕΦΑ την ΠΟΛ.1107 η δυνατότητα επανελέγχου της ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου. Και την ΠΟΛ.1040 /2018 Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων. Την ΠΟΛ 1059-2018 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων . Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τον Κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Β) Φορολογία Εισοδήματος και Ακίνητα: Φορολογικές αποσβέσεις. Εισόδημα από Κεφάλαιο - Μερίσματα - Τόκους. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία - Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας - Μεταβίβαση Τίτλων - Φορολογικός Συντελεστής. Γ) Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου Airbnb. Δ) Πρόσθετες διευκρινήσε��ς σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1138. Επιλογή φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. Νόμος 4276: Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία πώλησης ακινήτων επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης από την αυτοτελή φορολόγηση σύμφωνα με το Ν. 4172/13. Νόμος υπ' αριθ. 2065: Φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων. Φορολογία Κεφαλαίου: Φορολογία Δωρεών, Κληρονομιών, Γονικών Παροχών και Μεταβιβάσεις Ακινήτων. Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων. Κίνητρα ειλικρίνειας. Έλεγχος επιχειρήσεων και απόδημους. Τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Τροποποίηση και συμπλήρωση της κείμενης Αρτοποιητικής Νομοθεσίας. Ε) Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3842 σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα. Τέλος τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί Εταιρειών Επενδύσεων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία. Ζ) Νέες Αντικειμενικές Αξίες ΠΟΛ.113-2018.