Ο νέος κώδικας ανωνύμων εταιρειών

ISBN: 9789606227561
Ν 4548/2018 – Η αναμόρφωση του δικαίου των ΑΕ. Ν 4601/2019 – Εταιρικοί μετασχηματισμοί
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο "Ο Νέος Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών" περιλαμβάνει τόσο το κείμενο του νέου νόμου για τις ΑΕ, τον Ν 4548/2018 μετά τις επελθούσες τροποποιήσεις από τους Ν 4587/2018 και 4601/2019, όσο και το κείμενο του πιο πρόσφατου νόμου για του εταιρικούς μετασχηματισμούς, τον Ν 4601/2019, που τέθηκε σε ισχύ από 16.4.2019. Ειδικότερα για τη διευκόλυνση του χρήστη, προηγείται μια Σύνοψη των βασικών αλλαγών, που επέφερε ο νέος νόμος των ΑΕ. Στόχος είναι να δώσει μια γρήγορη αντίληψη των βασικών αλλαγών που επήλθαν, ώστε να διευκολύνει τον αναγνώστη τόσο στην αναζήτηση των σχετικών διατάξεων όσο και στην καλύτερη κατανόησή τους. Επίσης, όπου ο νόμος παραπέμπει σε διάταξη ή διατάξεις άλλων νόμων, παρατίθεται σε υποσημείωση το κείμενο του νόμου αυτού, εφόσον είναι σχετικά βραχύ. Αν είναι εκτεταμένο, παρατίθεται σε Προσάρτημα. Ακολουθούν Παραρτήματα με αντιστοίχιση των άρθρων του Ν 4548/2018 με τα άρθρα του Ν 2190/1920 και με περιληπτική ένδειξη των αλλαγών που επέφερε ο νέος νόμος ή της επισήμανσης ότι πρόκειται για ταυτόσημη διάταξη (επανάληψη) της παλιάς διάταξης, έστω και με ελάχιστες λεκτικές αποκλίσεις. Η αντιστοιχία είναι χρήσιμη, ώστε να καθιστά ευχερή την έρευνα σε νομολογία και θεωρία υπό τις προϊσχύσασες διατάξεις προκειμένου να διαπιστωθεί η χρησιμότητά τους. Επίσης πίνακας αντιστοιχίας διατάξεων Ν 4548/2018 (άρθρα 59-70 και 73) με τις διατάξεις του Ν 3156/2003 (Ομολογιακά Δάνεια) καθώς και κατάλογος μόνο των διατάξεων του νέου νόμου που είναι λεκτικά ταυτόσημες με το προϊσχύσαν δίκαιο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606227561
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 424