Εικόνα από Οδηγός αγροτικός επιχειρήσεων

Οδηγός αγροτικός επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Αλιφραγκής Ηλίας
ISBN: 9786185414108
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Πρόκειται για έναν τόμο πλήρως ενημερωμένο και συμπληρωμένο με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τον πρόσφατο νόμο Ν.4609-2019 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ. 1, 2, 3, 4 , 1053, 1068 και την ΠΟΛ.1107 (Φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα).και την ΠΟΛ.1201. Ενδεικτικά παραδείγματα. ΕΦΚΑ Η διαδικασία απογραφής εργοδοτών και υποβολής ΑΠΔ. K.Y.A. 61501-3398 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ .Προθεσμία καταβολής, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ. Πώς υπολογίζονται οι εισφορές. Ένταξη στο κανονικό καθεστώς, ποιοι παραμένουν στο ειδικό, μετάταξη σε άλλο καθεστώς. Αναλυτικά περιλαμβάνει: Νόμος 4384: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. Α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - Γενικές διατάξεις Β) Μέλη αγροτικού Συνεταιρισμού. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Γ) Συνεταιριστικές μερίδες - Ευθύνη μέλους Α.Σ. - Διοίκηση Δ) Εποπτεία - Έλεγχος - Οικονομική διαχείριση Α.Σ. Ε) Συγχώνευση - Πτώχευση - Λύση - Εκκαθάριση Α.Σ. ΣΤ) Ποινικές διατάξεις - Σχέσεις Α.Σ. και κράτους Ζ) Άλλοι Συλλογικοί φορείς: Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί. Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών - Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις - Διεπαγγελματικές οργανώσεις - Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων - Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η) Νομοθεσία για αλιείς. Θ) Ειδικές και τελικές διατάξεις. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4354/15 Νόμος 4601 Εταιρικοί Μετασχηματισμοί. ΠΟΛ. 1053: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής. ΠΟΛ. 1068: Φορολόγηση μερισμάτων μετά τις τροποποιήσεις στον Κ.Φ.Ε. από τους νόμους 4387 και 4389/2016 - Αύξηση των συντελεστών φορολογίας και παρακράτησης φόρου για μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1-1-2017. Εγκύκλιος 1: Ηλεκτρονική συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής - Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. Εγκύκλιος 2: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ο.Γ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στο άρθρο 8 παράγραφος 23 του Ν. 4332/15. Εγκύκλιος 3: Επανακαθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας. Εγκύκλιος 4: Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή της αίτησης για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας, λοχείας, ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. Νόμος 4015: Α) Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις Β) Δημόσιες πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς των προϊόντων και τη ρύθμιση των τιμών τους. Χρηματοδότηση και κίνητρα υπέρ Σ.Α.Ο. - Μετατροπή Ε.Α.Σ. σε Α.Σ. και Α.Ε.Σ., Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιρισμών και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Νόμος 4146: Διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος αναπτυξιακού για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις. Νόμος 4235: Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων και ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις. Νόμος 4281: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας - Ρυθμίσεις Φ.Π.Α. - Φορολογία εισοδήματος αγροτικών επιχειρήσεων με παραδείγματα και άλλες διατάξεις. Νόμος 4514 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.