Εικόνα από Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2019

Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2019

ISBN: 9786185312404
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Β' ΤΟΜΟΣ Ο νέος "Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019" της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης και του Εντύπου Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και της Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. Ο "Οδηγός" έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις και εγκυκλίους: - Α. 1034/25.1.2019 (ΦΕΚ Β' 175/31.1.2019) - Τύπος και περιεχόμενο της "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ" -Έντυπο Ε3 - Α. 1037/25.1.2019 (ΦΕΚ Β' 213/1.2.2019) - Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 - Ε. 2023/4.2.2019 -Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018. Επιπλέον, η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν. 4172/2013. Ακόμη, στο τέλος κάθε εντύπου υπάρχουν χρηστικά ευρετήρια για την κατά το δυνατόν ευκολότερη αναζήτηση του ζητήματος που σας ενδιαφέρει. Αναλυτικότερα, όσον αφορά το έντυπο Ε3, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό, αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και όλες τις αλλαγές που υπάρχουν φέτος με κυριότερες: - Την προσθήκη κωδικού προκειμένου για αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 4384/2016 - Την προσθήκη κωδικού για τον επιμερισμό των πωλήσεων ανά ΚΑΔ - Την προσθήκη υποπίνακα για τις Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις (ΕΑΕ) - Την προσθήκη κωδικού για την υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτου - Την προσθήκη πληροφοριακών κωδικών όσον αφορά τις πωλήσεις και αγορές παγίων - Την προσθήκη πληροφοριακού πίνακα για νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε Όμιλο Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και έχουν υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά χώρα - Την προσθήκη πληροφοριακού πίνακα για την εφαρμογή του ν. 4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ακόμη, περιλαμβάνεται ολοκληρωμένο παράδειγμα για τη συμπλήρωση του Πίνακα Ε (διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάση), για τη συμπλήρωση του εντύπου από ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία καθώς και παράδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής. Όσον αφορά το έντυπο Ν, εκτός από την ανάλυση ανά πίνακα, κωδικό καθώς και το αλφαβητικό ευρετήριο, θα βρείτε ευρετήριο κατά κωδικό και όλες τις τροποποιήσεις από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε: - Την προσθήκη της απαλλαγής καταβολής φόρου λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων σύμφωνα με το ν. 4399/2016 - Την προσθήκη κωδικού για το διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενες αλλοδαπής επιχείρησης (ΕΑΕ), - Την προσθήκη κωδικού για το αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 9 του ν. 4171/1961. - Την προσθήκη κωδικού για τις προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης Τέλος, θα βρείτε αναλυτικό παράδειγμα συμπλήρωσης του εντύπου Ν για νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά και ολοκληρωμένο παράδειγμα συμπλήρωσης του Πίνακα 2 όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.