Εικόνα από Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης των ελληνικών λογιστικών προτύπων στην πράξη

Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης των ελληνικών λογιστικών προτύπων στην πράξη

ISBN: 9789609781176
Με πρωτοβουλία των καθ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, η κωδικοποίηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων επεκτείνεται και σε πλήρη τεταρτοβάθμια ανάπτυξη.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π., θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τα Ε.Λ.Π. ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων λογαριασμών. Με πρωτοβουλία όμως των καθ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, η κωδικοποίηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων επεκτείνεται και σε πλήρη τεταρτοβάθμια ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει για το ελληνικό κράτος η ενιαία και ορθή εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Με την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των Ε.Λ.Π. από τις επιχειρήσεις επιτυγχάνεται μια σοβαρή βελτίωση στην λογιστική και διαχειριστική οργάνωσή τους, εξασφαλίζεται η ταχύτητα και η ορθή παροχή των πληροφοριακών στοιχείων στην διοίκησή τους και επί πλέον βοηθούν τον φορολογικό έλεγχο.
Στο βιβλίο αυτό γίνεται λεπτομερής ανάλυση όλων των λογ/σμών των Ε.Λ.Π. και αναπτύσσονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής των κυριότερων περιπτώσεων όπως συναντιούνται στην πράξη, με όλη τους την λογιστική και φορολογική τους υπόσταση.
Οι συγγραφείς, που τους διακρίνει η άρτια επιστημονική κατάρτιση, καθώς και η διδακτική και πρακτική πείρα τους, πραγματεύονται με μεγάλη επιμέλεια, όσο μπορούσαν πιο απλά και πρακτικά, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Ε.Λ.Π., την κοστολόγηση, τη φορολογία, και το Φ.Π.Α. στην πράξη.
Πιστεύουν λοιπόν οι συγγραφείς - καθηγητές ότι το βιβλίο αυτό θα καλύψει με επιτυχία ένα μεγάλο κενό και ότι θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους λογιστές, δικηγόρους, επιχειρηματίες, εφοριακούς, δικαστικούς, σπουδαστές κλπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γη
Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
Κτήρια - τεχνικά έργα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών από αγορά παγίων
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Άυλα
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Εμπορεύματα
Προϊόντα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες ύλες και υλικά
Υλικά συσκευασίας
Ανταλλακτικά παγίων
Λοιπά αποθέματα
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πελάτες
Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
Χορηγηθέντα δάνεια
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση
Συμμετοχές
Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Διαφορές εύλογης αξίας
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποθεματικά νόμων
Αφορολόγητα νόμων
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προμηθευτές
Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
Τραπεζικά δάνεια
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επόμενων χρήσεων
Προβλέψεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ - ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Παροχές σε εργαζόμενους
Ζημίες επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
Ζημίες από διάθεση - απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Διάφορα λειτουργικά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Ασυνήθη έξοδα και ζημίες
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις προσωπικού)
Φόρος εισοδήματος
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Λοιπά αποθέματα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Έσοδα συμμετοχών
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Φόρος εισοδήματος έσοδο
Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων
Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου
ΙΔΙΟΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.)
Γενικά θέματα που αφορούν τις Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.)

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609781176
Εκδότης Καραγιάννης
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 616