Εικόνα από Ποσοτικές μέθοδοι στις κοινωνικooικονομικές επιστήμες

Ποσοτικές μέθοδοι στις κοινωνικooικονομικές επιστήμες

ISBN: 9789604188826
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή στην Αριθμητική, Κεφάλαιο 2 - Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Κεφάλαιο 3 - Εξισώσεις και Ανισώσεις, Κεφάλαιο 4 -Συναρτήσεις, Κεφάλαιο 5 - Συστήµατα Εξισώσεων, Κεφάλαιο 6 - Άλγεβρα Πινάκων, Κεφάλαιο 7 - Παράγωγοι, Κεφάλαιο 8 - Ολοκληρώματα, ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Κεφάλαιο 9 - Εισαγωγή στη Στατιστική, Κεφάλαιο 10 -Συλλογή Δεδομένων, Κεφάλαιο 11 - Γραφικές μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής, Κεφάλαιο 12 - Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής, Κεφάλαιο 13 -Περιγραφική Στατιστική για δύο Μεταβλητές, Κεφάλαιο 14 - Πιθανότητες, Κεφάλαιο 15 -Μοντέλα Κατανοµών Πιθανοτήτων, Κεφάλαιο 16 - Κατανοµές ∆ειγµατοληψίας, Κεφάλαιο 17 - ∆ιαστήµατα Εμπιστοσύνης, Κεφάλαιο 18 - Έλεγχοι Υποθέσεων, Κεφάλαιο 19-Σύγκριση δύο Πληθυσµών, Κεφάλαιο 20 - Ανάλυση Κατηγοριοποιημένων ∆εδοµένων, Κεφάλαιο 21 - Παλινδρόµηση και Συσχέτιση, Κεφάλαιο 22 - Ανάλυση ∆ιακύµανσης, Κεφάλαιο 23 - Πολυδιάστατη Παλινδρόμηση, Κεφάλαιο 24 - Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι, Κεφάλαιο 25 -Ανακεφαλαίωση