Πρακτικός οδηγός για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ISBN: 9786185312770
Νομικά πρόσωπα 2020
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρουσιάζουν ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον, ακριβώς λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους. Ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων τους ως προς τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα τους, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάγονται στις γενικές διατάξεις των φορολογικών νόμων (ΚΦΕ, ΕΛΠ, ΦΠΑ κτλ.) ή εάν απαλλάσσονται από αυτές. Η νέα αναθεωρημένη έκδοση "Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα" ενσωματώνει όλες οι νομοθετικές αλλαγές, είναι εμπλουτισμένη με περισσότερα από 100 νέα θέματα και παραδείγματα αποτελώντας έναν εύχρηστο οδηγό για τη λειτουργία των συγκεκριμένων νομικών προσώπων και περιλαμβάνει 5 μέρη: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται οι μορφές και διακρίσεις των ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα αλλά και τις επιμέρους νομοθεσίας, όπως είναι: - το Σωματείο - η Αστική Εταιρεία - το Ίδρυμα - η Ένωση Προσώπων - η Επιτροπή Εράνων - η Κοινωνία του δικαιώματος - η ΜΗ Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) - τα Μουσεία - η Εκκλησία και - οι Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. - η Κοιν.Σ.Επ. - o Συν. Εργ. Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμοί βασικών εννοιών για την κατανόηση των ανωτέρω περιπτώσεων, όπως είναι η έννοια της σχολάζουσας κληρονομιάς, της περιουσίας, της διαθήκης, της κηδεμονίας, θέματα ποινικών κυρώσεων και πειθαρχικών παραβάσεων κ.ά. ακόμη στην παρούσα έκδοση έχουν ενσωματωθεί όλες οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες για την εγγραφή των Μ.Κ.Ο. στο "Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μ.Κ.Ο." και στο "Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)". Ιδιαίτερα αξίζει να σταθεί κάποιος στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ιδιαίτερη άνθηση. Αν και δεν θεωρούνται αμιγώς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, ωστόσο επιλέξαμε να τις συμπεριλάβουμε στο παρόν βιβλίο, καθώς παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία αλλά και συγχύσεις, κυρίως λόγω της φύσης του χαρακτήρα τους που διέπεται από τις διατάξεις του νόμου για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μας παρουσιάζονται οι διαδικασίες έναρξης, δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει του νέου ν.4635/2019, των νομικών προσώπων που πραγματευόμαστε καθώς και οι βασικές έννοιες χρηματοδότησης αυτών, όπου παρουσιάζονται εκτενώς οι έννοιες της χορηγίας, των βραβείων και των επιχορηγήσεων, όπως ενδεικτικά - Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) - Επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Στο τρίτο μέρος του βιβλίου μας παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα οποία έχουν ενσωματωθεί νέες διατάξεις για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και εφαρμόζονται από 1.1.2015. επίσης περιλαμβάνονται εξειδικευμένα ζητήματα τήρησης βιβλίων όπως σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος μόνο από κεφάλαιο. Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου μας παρουσιάζονται θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.2859/2000, καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα όπως έχουν προκύψει από τη νομοθεσία και τη νομολογία. Ενδεικτικά αναφέρουμε: - Τέλος χαρτοσήμου στις συνδρομές σωματείων - συλλόγων - Απαλλαγή των Μ.Κ.Ο. από τον Φ.Π.Α. - Απαλλαγή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκπαίδευση, δια ζώσης και εξ αποστάσεως (διευκρινίσεις με την νέα εγκύκλιο) Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου μας αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος. Γίνεται διάκριση των υποκείμενων και μη εσόδων στη φορολογία εισοδήματος. Παρουσιάζονται οι γενικές φορολογικές διατάξεις του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί με το ν. 4690/2020, οι οποίες εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και συμπλήρωσης του εντύπου Ν. Επίσης, παρουσιάζονται οι σχετικές διατάξεις για το τέλος επιτηδεύματος και τους δύο φόρους ακινήτων, Εν.Φ.Ι.Α και Ε.Φ.Α.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185312770
Εκδότης ASTbooks
Σελίδες 925
Έτος έκδοσης 2020