Εικόνα από Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ και ΙΚΕ 2020

Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ και ΙΚΕ 2020

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9786185312800
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

[set 2 τόμων] Η Επιστημονική Ομάδα της Astbooks έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση του βιβλίου "Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ", σύμφωνα με το ν.4541/2018, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΕ και ΙΚΕ, συμπεριλαμβανομένων και των νέων εγκυκλίων και τροποποιήσεων του ΚΦΕ (ν.4172/2013) που έλαβαν χώρα από την προηγούμενη έκδοση. Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο μας, θα βρείτε επικαιροποιημένους τους νόμους σχετικά με την εταιρική μορφή των Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. με τους ν.4601/2019 και ν.4635/2019 αντίστοιχα, με ανάλυση κατ' άρθρο των σημαντικότερων θεμάτων όπως η σύσταση, διαχείριση & ευθύνη εταίρων, εταιρικό κεφάλαιο, μετατροπή, συγχώνευση κ.ά. Στο παρόν βιβλίο έχει γίνει εναρμόνιση των διατάξεων του ν.3190/1955 και ν.4072/2012 με τον καινούριο νόμο των Ανωνύμων Εταιριών.(ν.45458/2018) Επιπλέον, περιέχεται πλούσια θεματολογία σχετικά με τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εταιρικών μορφών. 1ος τόμος: Στο πρώτο μέρος παρατίθεται ο ν.3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", ο οποίος παρουσιάζεται (με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το ν.4541/2018 αλλά και τον πιο πρόσφατο ν.4601/2019) κατά άρθρο με πλήρη ανάλυση, σχόλια, επεξηγήσεις, σχετική νομοθεσία και νομολογία, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές. Ενδεικτικά αναφέρουμε: - Εταιρικό κεφάλαιο (αύξηση, μείωση) - Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου (πράξεις υπαγόμενες, πράξεις που θεωρούνται σύσταση και απαλλάσσονται, πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, απαλλαγές και εξαιρέσεις) - Λογιστικός χειρισμός κάλυψης εταιρικού κεφαλαίου - Εφαρμογή τεκμηρίων κατά τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου - Εισφορές σε είδος (τρόπος αποτίμησης) - Λογιστική αντιμετώπιση του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων - Φορολογική μεταχείριση της ζημίας από τη μεταβίβαση τίτλων - Καταστατικό (περιεχόμενο, τροποποίηση) - Διαδικασία σύστασης στην Υπηρεσία Μιας Στάσης - Δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. με τον νέο ν.4635/2019 - Διαχείριση Ε.Π.Ε. (ευθύνη διαχειριστών, ανάκληση) - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (σύνταξη, υποδείγματα, έλεγχος, δημοσιότητα) - Αποθεματικά - Διάθεση κερδών (παράδειγμα) - Εταιρικά μερίδια (μεταβιβάσεις, κατάσχεση) - Λύση Ε.Π.Ε. - Εκκαθάριση (ισολογισμός έναρξης και λήξης) Επιπλέον στο παράρτημα του 1ου τόμου θα βρείτε αναλυτικό παράδειγμα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. με λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης.