Εικόνα από Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

ISBN: 9789604613496
Το παρόν βιβλίο έρχεται να καλύψει το πολύ μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου πανεπιστημιακού συγγράμματος, το οποίο θα εστιάζει αποκλειστικά στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου (modern portfolio theory - MPT). Απώτερος στόχος του είναι η ολοκληρωμένη καταγραφή, παρουσίαση και κριτική ανάλυση του υφιστάμενου επιπέδου γνώσης της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου, καθώς και η παρουσίαση όλης της συναφούς πρωτότυπης τεχνικής ορολογίας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία αναπτύσσεται λεπτομερώς το σύνολο των καταγεγραμμένων επενδυτικών στρατηγικών που αφορούν τη διαχείριση μετοχικών χαρτοφυλακίων. Έτσι, πραγματοποιείται μια ιδιαίτερα ενδελεχής κατηγοριοποίηση, τόσο των παθητικών, όσο και των ενεργητικών στρατηγικών διαχείρισης (passive and active investment strategies) μετοχικών χαρτοφυλακίων, ενώ παράλληλα παρέχεται αναλυτικός επιμέρους σχολιασμός και λεπτομερής ανασκόπηση της συσχετιζόμενης βιβλιογραφίας. Περαιτέρω, αναπτύσσονται με αυστηρότητα και πληρότητα όλα τα μαθηματικά υποδείγματα επιλογής και σύνθεσης χαρτοφυλακίου, όπως: α) το υπόδειγμα μέσου-διακύμανσης (mean-variance model), β) τα υποδείγματα ενός δείκτη (single-index models), γ) τα υποδείγματα πολλαπλών δεικτών (multi-index models), δ) τα υποδείγματα χρησιμότητας (utility models), ε) τα υποδείγματα συναρτήσεων ανοχής κινδύνου (risk tolerance functions), στ) τα υποδείγματα μέσης γεωμετρικής απόδοσης (geometric mean return models), ζ) τα υποδείγματα ασφάλειας (safety first models), η) τα υποδείγματα αξίας στον κίνδυνο (value at risk models), θ) τα υποδείγματα στοχαστικής κυριαρχίας (stochastic dominance), ι) τα υποδείγματα τριών ροπών (skewness models), και ια) τα υποδείγματα ισορροπίας (equilibrium models).Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών, πολυτεχνικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, αλλά και σε στελέχη και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604613496
Εκδότης Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης 2010
Σελίδες 179