Εικόνα από Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 2018

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 2018

ISBN: 9786188358867
Από άποψη νομοθεσίας, φορολογίας, λογιστικής
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Είναι ένας τόμος με 2 CD-ROM που περιέχει τα του τόμου και περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις από άποψη: νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής, που διέπουν τις Αστικές Εταιρείες, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Κοιν.Σ.Επ., Συλλόγους, Ομοσπονδίες, Ημεδαπά και Αλλοδαπά μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, Εργατικά ή άλλα Σωματεία, Ενώσεις Προσώπων, Μ.Κ.Ο., Ερανικές Επιτροπές, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Ιδρύματα, ενημερωμένο μέχρι και τον Ν.4514/2018. Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει: Κεφ. 1ο. Τα εργατικά Σωματεία και οι Ενώσεις Προσώπων: α) Ίδρυση σωματείου, Ένωσης, Ομοσπονδίας, θέματα Βιβλίων - Έκπτωση δαπανών - Δωρεά επιχείρισης σε μη κερδοσκοπική εταιρεία β) Υπόδειγμα αίτησης για ίδρυση Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - Εργατικά Κέντρα - Τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - Εκλογές Σωματείου - Συνελεύσεις μελών Σωματείου - Απαρτία. γ) Οι Ενώσεις Προσώπων - Μέλη σωματείου - Γενική συνέλευση ή Συνέδριο Αντιπροσώπων Κεφ. 2ο. Τα Ιδιωτικά Ιδρύματα, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα και οι Ερανικές Επιτροπές και Κοινωνικά Ιδρύματα, τρόπος λειτουργιάς -κρατική εποπτεία-φορολογικές απαλλαγές . Κεφ. 3ο. Οι Αστικές Κερδοσκοπικές και μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες: α) Σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα. β) Οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) - Αρχές περί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ευρώπη - Κανόνες Σύστασης αστικών εταιρειών μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας - Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Κεφ. 4ο. Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Κεφ. 5ο. Το Φορολογικό και Λογιστικό Πλαίσιο των μη Κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων: α) Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του Κ.Φ.Ε. ενημερωμένα με την ΠΟΛ. 1069. β) Διευκρινίσεις σχετικά με τις δαπάνες που εκπίπτουν στα μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα και τις εκπιπτόμενες δαπάνες για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113. γ) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.-Εκπιπτόμενες δαπάνες. δ) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. ε) Οδηγός συμπλήρωσης για το έντυπο Ν (για τα μη κερδοσκοπικά). στ) Ερωτήσεις - Απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων. ζ) Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων Νομικών Προσώπων. η) Φορολογικά θέματα ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. Θ) Λογιστική παρακολούθηση-Ενισχύσεις -Επιδοτήσεις . Επίσης περιλαμβάνει: α) υποδείγματα καταστατικών. β) Οι Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. γ) Διατάξεις για εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών-Πιστωτικά Ιδρύματα. δ) Θέματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών. ε) Ηλεκτρονικά Παραρτήματα. ζ) ΕΦΑ (Ειδικός Φόρος Ακινήτων).