Εικόνα από Τραπεζικές εργασίες και παράγωγα μέσω του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου

Τραπεζικές εργασίες και παράγωγα μέσω του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου

ISBN: 9789609002806
- Διεθνείς εξελίξεις στην Τραπεζική Λογιστική και 'Βασιλεία' - Χορηγήσεις (Διαδικασία δανείων, Factoring, Leasing) - Χρεόγραφα (Αποτίμηση,...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

- Διεθνείς εξελίξεις στην Τραπεζική Λογιστική και 'Βασιλεία' - Χορηγήσεις (Διαδικασία δανείων, Factoring, Leasing) - Χρεόγραφα (Αποτίμηση, Συμβάσεις Repos επί των τίτλων) - Συνάλλαγμα (USD, JPY, CHF, Spot, Forward, Swaps) - Καταθέσεις (Όψεως, Ταμιευτηρίου, Προθεσμίας, Repos) - Οικονομικές καταστάσεις (Καταστάσεις Ταμειακών Ροών - Cash Flow) - Διεθνή (Λογιστικά) Πρότυπα Χρηματ. Πληροφ. (ΔΛΠ-IAS, ΔΠΧΠ-IFRS) - Χρηματοοικονομικά Μέσα (ΔΛΠ - IAS 21, 32, 39, ΔΠΧΠ - ΙFRS 7,9) - Λογαριασμοί τάξεως (Futures & Options σε FTSE/XA-20 - Banking) - Λογιστική Αντιστάθμισης (Hedge Accounting)

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609002806
Εκδότης Ιδιωτική Έκδοση
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 445