Εικόνα από Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων

Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων

ISBN: 9786185242220
Το βιβλίο Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων, απευθύνεται σε στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Τραπεζικής Οικονομικής, Λειτουργίας Αγορών και Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο βιβλίο περιγράφεται η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αφορούν μετοχές, ομόλογα και παράγωγα καθώς και η λειτουργία των χρηματιστηρίων και των Εταιρειών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα παρουσίασης και ανάλυσης μεθόδων Διαχείρισης Κινδύνων στα τραπεζικά ιδρύματα καθώς επίσης και στο κανονιστικό πλαίσιο της Συνθήκης Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ με πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα. Περιγράφονται επίσης όλοι οι κίνδυνοι που αφορούν τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως Πιστωτικός κίνδυνος, Κίνδυνος Ρευστότητας, Κίνδυνος Αγοράς, Λειτουργικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Συγκέντρωσης, Κίνδυνος Επιτοκίων. 

Επιπλέον αναλύονται θέματα που αφορούν Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με χρήση Παραγώγων Προϊόντων, όπως τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Οptions), οι Άνευ Όρων Προθεσμιακές Συμφωνίες (Forwards, Futures) και οι Συμφωνίες Ανταλλαγής Χρηματικών ροών (Swaps) κλπ.

Σε όλες τις ενότητες περιλαμβάνονται παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές που καθιστούν κατανοητές ακόμη και τις πιο σύνθετες έννοιες της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής.

Αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό και πηγή γνώσης στα εξής θέματα: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Χρηματοοικονομική Μηχανική και Διαχείριση Κινδύνων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185242220
Εκδότης Δίσιγμα
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 624