Εικόνα από Χρηματοοικονομική λογιστική

Χρηματοοικονομική λογιστική

ISBN: 9789601224336
Με βάση τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής αλλά και την πρακτική εφαρμογή της, με βάση τους κανόνες, οι οποίοι προκύπτουν από το ισχύον ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, πραγματεύεται την ανάλυση, μέτρηση και καταγραφή των οικονομικών πράξεων των επιχειρηματικών μονάδων με σκοπό τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αναφορών, όπως είναι π.χ. ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων, και την παροχή πληροφοριών τόσο -και κυρίως- σε τρίτους όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Το περιεχόμενό του διαιρείται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις θεωρητικές αρχές της χρηματοοικονομικής ή γενικής λογιστικής, το δεύτερο παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική λογιστική στο πλαίσιο, το οποίο προδιαγράφουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014), ενώ το τρίτο αναφέρεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Επίσης, παρουσιάζονται λογιστικές εγγραφές με χρησιμοποίηση τόσο του σχεδίου λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ή Ε.Γ.Λ.Σ., Π.Δ. 1123/1980, το οποίο έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθούν και σήμερα να χρησιμοποιούν οι οικονομικές μονάδες) όσο και του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ). Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, για αυτοέλεγχο των γνώσεων, παρατίθενται ερωτήσεις και ασκήσεις που οι απαντήσεις τους δίνονται στο τέλος του βιβλίου, γλωσσάριο των νέων όρων του κεφαλαίου και σχετική βιβλιογραφία.